Spring over hovedmenu

Arbejdsskader og forsikring – dine pligter som arbejdsgiver

Hvis du har en virksomhed med ansatte, som arbejder i Danmark, har du en række forpligtelser i forhold til arbejdsskader. For eksempel har du pligt til at forsikre medarbejderne mod arbejdsrelaterede skader og til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis uheldet er ude.

Som arbejdsgiver for udstationerede medarbejdere, der løser opgaver i Danmark, har du en række pligter i forhold til arbejdsskader. De to vigtigste er:

  • Din pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte
  • Din pligt til at anmelde arbejdsulykker

Pligten til at tegne en arbejdsskadeforsikring

Du skal sikre dine ansatte mod erhvervssygdomme ved at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og mod arbejdsulykker ved at tegne forsikring hos et arbejdsskadeforsikringsselskab.

Når du har en person ansat, skal du tegne en arbejdsskadeforsikring for vedkommende.

Du har ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for en person, der arbejder i din private husholdning mindre end 400 timer om året.

Anmeldelse af arbejdsskader

Når du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsskade, vil det være dit arbejdsskadeforsikringsselskab, som afholder udgifter ved skaden. Det vil sige, at forsikringsselskabet betaler udgifterne ved at få behandlet sagen og eventuelle erstatninger.

Anmeldelse af ulykker

Du har pligt til at anmelde alle arbejdsulykker. En ulykke er en skade på en person, som skyldes en hændelse eller en påvirkning på arbejdet, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Du skal anmelde skader til dit forsikringsselskab senest 9 dage efter, at skaden er sket.

Skader, der ikke bliver anmeldt i første omgang, skal efterfølgende anmeldes, hvis den tilskadekomne ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden skete.

I så fald skal du anmelde skaden senest på 5 ugers-dagen for skadens indtræden.

Virksomheder med dansk CVR-nummer skal anmelde ulykker digitalt via anmeldesystemet EASY, som findes på Virk.dk.

Anmeld arbejdsulykke digitalt via EASY

Udenlandske virksomheder uden dansk CVR-nummer kan anmelde arbejdsulykker via en særlig indgang på Virk.dk. Her skal virksomhedens RUT-nummer oplyses.

Anmeld arbejdsulykke uden CVR-nummer

Udenlandske virksomheder, som hverken har dansk CVR- eller RUT-nummer samt borgere kan anmelde via en formular.

Anmeld arbejdsulykke via formular (på engelsk)

Særligt om dødsfald

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade og dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 48 timer. Ring på + 45 20 42 63 97.

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Du har som arbejdsgiver ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

Hvis en af dine ansatte muligvis har fået en erhvervssygdom, så kan vedkommende opsøge egen læge for at få den anmeldt.

For en arbejdsgiver har en arbejdsskadesag typisk følgende forløb:

1. Medarbejderen kommer til skade og skaden anmeldes

Når en medarbejder kommer til skade, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykken, hvis ulykken betyder, at medarbejderen har ret til ydelser efter loven. Det kan for eksempel være dækning af udgifter til behandling, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskader skal anmeldes gennem det elektroniske anmeldelsessystem EASY.

Siden 1. juli 2010 har det været obligatorisk at anmelde elektronisk.

Anmelder du ikke en arbejdsulykke, kan det straffes med bøde.

Udenlandske arbejdsgivere, som ikke har et CVR-nummer, kan anmode om dispensation fra digital anmeldelse. Anmodningen om dispensation udfyldes samtidig med anmeldelsen på:

Blanket til anmeldelse af arbejdsulykker

2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen

Du kan som arbejdsgiver blive inddraget i sagsbehandlingen, da man i nogle tilfælde vil bede dig bekræfte oplysninger i sagen. For eksempel at en medarbejder har haft de arbejdsopgaver, der beskrives i anmeldelsen.

Du har som arbejdsgiver pligt til at svare på de spørgsmål, som du modtager i forbindelse med sagsbehandlingen.

Som arbejdsgiver er du normalt ikke part i medarbejderens sag, og du har derfor ikke ret til aktindsigt.

3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om anerkendelse

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender en afgørelse til medarbejderen, får du som arbejdsgiver tilsendt den del af afgørelsen, der fortæller, om man anerkender skaden som en arbejdsskade, det vil sige om skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at klage over denne del af afgørelsen.

Som arbejdsgiver får du ikke tilsendt den del af afgørelsen, som handler om en eventuel erstatning, og du kan ikke klage over afgørelsen om erstatning.

Du har som arbejdsgiver overdraget risikoen og erstatningsansvaret efter arbejdsskadeloven til dit forsikringsselskab. Det er derfor forsikringsselskabet, der er part i sagen og kan klage over afgørelsen om erstatning.

Bøder og krav om betaling

Hvis du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte og melde dig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og du ikke gør det, får du en bøde.

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, og en af dine ansatte kommer til skade, lægger Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pengene ud for dig. Bagefter kommer du til selv at betale for erstatningerne til den tilskadekomne og for sagens behandling.

Hvis du har pligt til at anmelde en ulykke og hjælpe Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med at undersøge sagen, og du ikke gør det, får du en bøde.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Telefontid:

Mandag 9 - 15
Tirsdag til fredag 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk