Spring over hovedmenu

Arbejdsskader og forsikring – dine pligter som arbejdsgiver

Hvis du har en virksomhed med ansatte, som arbejder i Danmark, har du en række forpligtelser i forhold til arbejdsskader. For eksempel har du pligt til at forsikre medarbejderne mod arbejdsrelaterede skader og til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis uheldet er ude.

Som arbejdsgiver for udstationerede medarbejdere, som løser opgaver i Danmark, har du pligt til at sikre dine medarbejdere økonomisk mod følger af arbejdsskader.  Det gør du ved at tegne og betale for en arbejdsulykkesforsikring hos et forsikringsselskab.

Dine medarbejdere er automatisk sikret mod følger af erhvervssygdomme. Du betaler bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sammen med andre lovpligtige arbejdsgiverbidrag via Samlet Betaling, som du får fra ATP.

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

En arbejdsulykke kan også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Hvornår skal en arbejdsulykke anmeldes?

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, hvis:

• Din medarbejder ikke kan foretage det sædvanlige arbejde (arbejdsudygtighed) i mindst én dag udover tilskadekomstdagen.

• Ulykken forventes at medføre, at din medarbejder har ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, fx godtgørelse for varigt mén.

• Din medarbejder forventes at være sygemeldt i 5 uger eller mere.

Du skal anmelde ulykken senest 9 dage efter første fraværsdag.

Når du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsulykke, er det dit arbejdsskadeforsikringsselskab, som afholder udgifter ved skaden. Det vil sige, at forsikringsselskabet betaler udgifterne til sagens behandling. Forsikringsselskabet udbetaler også eventuel godtgørelse og erstatning.

Sådan anmelder du en arbejdsulykke

Virksomheder med dansk CVR-nummer skal anmelde arbejdsulykker gennem det elektroniske anmeldelsessystem EASY.

Anmeld i EASY med CVR-nummer (kræver dansk NemID)

Udenlandske tjenesteydere, som har anmeldt sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) kan anmelde arbejdsulykker via en særlig indgang til EASY. Her skal virksomhedens RUT-nummer oplyses.

Anmeld i EASY med RUT-nummer

Udenlandske virksomheder, som hverken har dansk CVR- eller RUT-nummer kan anmelde via en formular.

Anmeld via formular (på engelsk)

Anmeldelse af erhvervssygdomme

En erhvervssygdom er en sygdom, som helt eller delvist skyldes påvirkninger på arbejdet gennem kortere eller længere tid. Arbejdsskadesikringsloven definerer de sygdomme, der kan anerkendes som erhvervssygdomme.

Du har som arbejdsgiver ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

Hvis din medarbejder muligvis har fået en erhvervssygdom, kan din medarbejder gå til lægen for at få den anmeldt. Læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme ved mistanke om, at sygdommen skyldes arbejdet.

Særligt om dødsfald

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom og dødsfald, der sker på en arbejdsplads, skal anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 48 timer.

Ring på telefon +45 20 42 63 97.

Arbejdsulykker, der medfører et dødsfald, skal også anmeldes i EASY.

Bøder og krav om betaling

Hvis du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte og du ikke gør det, kan du få en bøde. 

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring, og en af dine ansatte kommer til skade, lægger Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pengene ud for dig. Bagefter kommer du til selv at betale for erstatningerne til den tilskadekomne og for sagens behandling. 

Hvis du har pligt til at anmelde en ulykke og hjælpe Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med at undersøge sagen, og du ikke gør det, kan du få en bøde.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med alvorlige arbejdsulykker

Når du har anmeldt en alvorlig arbejdsulykke, kan det resultere i et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Formålet er at sikre, at du som arbejdsgiver efterfølgende har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge, at det sker igen.

1. Medarbejderen kommer til skade og skaden anmeldes

Når en medarbejder kommer til skade, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde arbejdsulykken, hvis ulykken betyder, at medarbejderen har ret til ydelser efter loven. Det kan for eksempel være dækning af udgifter til behandling, erstatning for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Arbejdsskader skal anmeldes gennem det elektroniske anmeldelsessystem EASY.

Siden 1. juli 2010 har det været obligatorisk at anmelde elektronisk.

Anmelder du ikke en arbejdsulykke, kan det straffes med bøde.

Udenlandske arbejdsgivere, som ikke har et CVR-nummer, kan anmode om dispensation fra digital anmeldelse. Anmodningen om dispensation udfyldes samtidig med anmeldelsen på:

Blanket til anmeldelse af arbejdsulykker

2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen

Du kan som arbejdsgiver blive inddraget i sagsbehandlingen, da man i nogle tilfælde vil bede dig bekræfte oplysninger i sagen. For eksempel at en medarbejder har haft de arbejdsopgaver, der beskrives i anmeldelsen.

Du har som arbejdsgiver pligt til at svare på de spørgsmål, som du modtager i forbindelse med sagsbehandlingen.

Som arbejdsgiver er du normalt ikke part i medarbejderens sag, og du har derfor ikke ret til aktindsigt.

3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om anerkendelse

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender en afgørelse til medarbejderen, får du som arbejdsgiver tilsendt den del af afgørelsen, der fortæller, om man anerkender skaden som en arbejdsskade, det vil sige om skaden er sket på grund af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at klage over denne del af afgørelsen.

Som arbejdsgiver får du ikke tilsendt den del af afgørelsen, som handler om en eventuel erstatning, og du kan ikke klage over afgørelsen om erstatning.

Du har som arbejdsgiver overdraget risikoen og erstatningsansvaret efter arbejdsskadeloven til dit forsikringsselskab. Det er derfor forsikringsselskabet, der er part i sagen og kan klage over afgørelsen om erstatning.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Telefontid:

Mandag 9 - 15
Tirsdag til fredag 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk