Spring over hovedmenu

Hvilke reaktioner kan Arbejdstilsynet give?

Hvis Arbejdstilsynet afdækker arbejdsmiljøproblemer på et tilsynsbesøg, kan det give forskellige reaktioner. Det kan fx være vejledning eller en afgørelse om, at virksomheden skal iværksætte en konkret handling. Arbejdstilsynet kan også udstede bøder eller politianmelde en virksomhed, hvis der er tale om grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Lever en virksomhed ikke op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven, har Arbejdstilsynet forskellige reaktionsmuligheder.

Virksomheden kan få et forbud, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud betyder, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres forsvarligt.

Virksomheden kan få et strakspåbud, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud betyder, at fejlen skal udbedres med det samme. Arbejdstilsynet kan give virksomheden lov til at lave en midlertidig løsning, indtil det er muligt at løse problemet permanent.

Hvis virksomheden får et påbud med en frist, betyder det, at den kan forsætte arbejdet, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet bestemmer fristen og sikrer, at den er lang nok til, at virksomheden kan finde en god og holdbar løsning på problemet.

Virksomheden kan få et påbud uden handlepligt, hvis den har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen, men ikke skal igangsætte handlinger på grund af afgørelsen. Det kan fx ske, hvis virksomheden løser problemet, inden tilsynet er afsluttet.

Virksomheden kan få et undersøgelsespåbud, hvis Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, eller som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene, fx i en branche. Et undersøgelsespåbud betyder, at virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at sikre sig, at arbejdsforholdene er i orden.

Virksomheden kan få et rådgivningspåbud, hvis den får et påbud om et alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse, og som er omfattet af bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet. Virksomheden kan også få et rådgivningspåbud, hvis den får et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø eller substitution af stoffer, hvis den får et påbud om mange arbejdsmiljøproblemer, eller hvis påbuddet vedrører udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed på en byggeplads. 

Et rådgivningspåbud betyder, at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at hjælpe med at løse og forebygge det arbejdsmiljøproblem, som påbuddet handler om.

Se Arbejdstilsynets liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Vejledning er information om arbejdsmiljøreglerne eller anbefalinger til, hvordan et bestemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres. Arbejdstilsynet giver vejledning, hvis der er arbejdsmiljøforhold på virksomheden, som kan justeres, men hvor der ikke er grundlag for at træffe en afgørelse. Vejledningen kan gives mundtligt eller skriftligt. Vejledninger er ikke retligt bindende for virksomheden.

En virksomhed, der har fået et påbud med frist, et strakspåbud eller et forbud skal - inden fristens udløb - meddele Arbejdstilsynet, hvordan den har løst påbuddet. Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er løst tilfredsstillende.

Administrative bøder og politianmeldelse

Arbejdstilsynet har også mulighed for at give administrative bøder eller politianmelde virksomheder.

En administrativ bøde er et tilbud til virksomheden om, at den kan afslutte sagen, hvis den betaler en bøde, inden fristen udløber. Virksomheden har altså ret til at lade være med at betale bøden, men Arbejdstilsynet vil i så fald indstille virksomheden til retslig tiltale efter betalingsfristens udløb.
Virksomheden kan få en administrativ bøde, hvis der er tale om grove materielle overtrædelser af tydelige og alment velkendte områder af arbejdsmiljøloven eller overtrædelse af anmeldelsespligten til:
Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Arbejdstilsynet udsteder kun administrative bøder, hvis overtrædelsen er klar og ukompliceret og ikke beror på et skøn.

Politianmeldelse benyttes, når der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, hvis virksomheden ikke retter sig efter Arbejdstilsynets påbud eller ved overtrædelse af anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod virksomheden. Det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om der skal rejses tiltale mod virksomheden, og det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.

Overtrædelse af arbejdsmiljøloven straffes normalt med bøde, men kan i særligt grove tilfælde medføre frihedsstraf. Overtrædelse af anmeldelsespligt til (RUT) straffes normalt med bøde.

Afgørelser, høring af virksomheden og klagemulighed

Virksomheden bliver hørt om alle afgørelser, der ikke er til fordel for den. Som hovedregel får virksomheden lejlighed til at komme med mundtlige bemærkninger til de problemer, Arbejdstilsynet konstaterer på tilsynet. Hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved tilsynet, så bliver virksomheden hørt skriftligt. Det er også tilfældet, hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem.

Virksomheden kan klage over afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget afgørelsen. Arbejdstilsynet videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at rette sig efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Det gælder ikke for klager over strakspåbud og forbud, som skal efterkommes, selv om virksomheden har klaget.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk