Spring over hovedmenu

Hvilke reaktioner kan Arbejdstilsynet give?

Hvis Arbejdstilsynet afdækker arbejdsmiljøproblemer på et tilsynsbesøg, kan det give forskellige reaktioner. Det kan fx være vejledning eller en afgørelse om, at virksomheden skal iværksætte en konkret handling. Arbejdstilsynet kan også udstede bøder eller politianmelde en virksomhed, hvis der er tale om grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Lever en virksomhed ikke op til sine pligter efter arbejdsmiljøloven, har Arbejdstilsynet forskellige reaktionsmuligheder.

Tilbagemelding på påbud og forbud

En virksomhed, der har fået et påbud med frist, et strakspåbud eller et forbud skal - inden fristens udløb - meddele Arbejdstilsynet, hvordan den har løst problemet.

Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er løst tilfredsstillende.

Meld tilbage på et påbud

Administrative bøder og politianmeldelse

Arbejdstilsynet har også mulighed for at give administrative bøder eller politianmelde virksomheder.

Afgørelser, høring af virksomheden og klagemulighed

Virksomheden bliver hørt om alle afgørelser, der ikke er til fordel for den. Som hovedregel får virksomheden lejlighed til at komme med mundtlige bemærkninger til de problemer, Arbejdstilsynet konstaterer på tilsynet. Hvis der ikke er en repræsentant for virksomhedens ledelse til stede ved tilsynet, så bliver virksomheden hørt skriftligt. Det er også tilfældet, hvis der er tale om et særligt kompliceret arbejdsmiljøproblem.

Virksomheden kan klage over afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet, som er et uafhængigt klageorgan. Klagen skal sendes til Arbejdstilsynet inden fire uger efter, at virksomheden har modtaget afgørelsen. Arbejdstilsynet videresender klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Hvis en klage over et påbud er indsendt til tiden, har den opsættende virkning. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at rette sig efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Det gælder ikke for klager over strakspåbud og forbud, som skal efterkommes, selv om virksomheden har klaget.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid:
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk

Sidst opdateret: 08-07-2024