Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Wszystkie firmy zatrudnione na budowie muszą uczestniczyć w zwoływanych przez inwestora zebraniach bhp i angażować na bieżąco swoich pracowników w planowanie pracy i zapobiegawcze działania bhp.

Rzemieślnik zauważa drabinę, w której jeden szczebel jest zepsuty. Rzemieślnik informuje o problemie przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Rzecznik BHP informuje kierownictwo budowy o problemie. Rzecznik BHP przygląda się, jak rzemieślnik wspina się po drabinie. Drabina nie ma już złamanego szczebla.

Firmy, które pracują w Danii, muszą angażować swoich pracowników w działania, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Jako pracownik masz prawo do przedstawiciela ds. bhp wybieranego przez pracowników, jeżeli firma, w której pracujesz, posiada co najmniej 5 pracowników, którzy pracują na budowie w Danii przez okres co najmniej 14 dni.

Firmy mają obowiązek uczestniczyć w interdyscyplinarnych działaniach bhp organizowanych przez koordynatora bhp ze strony inwestora, np. zebraniach początkowych i zebraniach bhp.

Czym jest organizacja bhp?

Organizacja bhp to wewnętrzna organizacja w firmach dotycząca współpracy w kwestiach bhp pomiędzy pracodawcą, kierownikami robót i pozostałymi pracownikami na budowie. Tworzy ona ramy dla bieżącego dialogu w firmach w zakresie bhp.

Obowiązki wykonawcy

Jeżeli jesteś wykonawcą, którzy posiada na budowie co najmniej 5 pracowników przez okres co najmniej 14 dni, musisz utworzyć własną organizację bhp na budowie. Dzięki temu stworzysz ramy dla bieżącego dialogu w kwestii bhp pomiędzy kierownictwem i pracownikami - co przyczyni się do zapobiegania wypadkom przy pracy.

Organizacja bhp przynosi najwięcej korzyści, kiedy pracownicy, przedstawiciele ds. bhp i kierownicy robót komunikują się ze sobą na co dzień w kwestii procesów roboczych w firmie i powstających na bieżąco problemów.

Arkusz Informacyjny

Opisaliśmy najważniejsze przepisy dla wykonawców

Duńska Inspekcja Pracy przygotowała arkusz informacyjny dla wykonawców dotyczących ich obowiązków.
Arkusz informacyjny jest dostepny w języku polskim, angielskim, niemieckim i duńskim.

Współpraca w zakresie bhp na budowie (polskim)Samarbejde om arbejdsmiljø på bygge- og anlægspladser (duńskim)Health and safety cooperation at construction sites (angielskim)Zusammenarbeit im Bereich Arbeitsschutz auf Baustellen (niemieckim)

Obowiązki inwestora

Jako inwestor dysponujesz dużymi możliwościami podjęcia z wyprzedzeniem środków w celu zapewnienia konstruktywnej i efektywnej współpracy w zakresie bhp. Możesz, na przykład, tworzyć podstawy dla priorytetowego traktowania przez firmy kwestii bhp i współpracy w zakresie bhp na budowie poprzez umieszczenie wymagań wobec bhp w zawieranych z wykonawcami umowach i kontraktach.

Jeden z najważniejszych warunków dobrej współpracy w zakresie bhp na budowie stanowi udział firm wykonawczych w zwoływanych przez Ciebie jako inwestora zebraniach bhp oraz uczestnictwo w tych zebraniach przedstawicieli kierownictwa tych firm i ich przedstawicieli ds. bhp.

ARKUSZ INFORMACYJNY

Opisaliśmy najważniejsze przepisy dla inwestorów

Duńska Inspekcja Pracy przygotowała arkusz informacyjny dla inwestorów dotyczących ich obowiązków.
Arkusz informacyjny jest dostepny w języku polskim, angielskim, niemieckim i duńskim.

Dobre ramy dla współpracy w zakresie bhp na budowie (polskim)Samarbejde om arbejdsmiljø på bygge- og anlægspladser (duńskim)A good framework for health and safety cooperation at construction sites (angielskim)Gute Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit im Bereich Arbeitsschutz auf Baustellen (niemieckim)

PLAKAT

Pomóż nam rozpowszechniać informacje o przepisach dot. organizacji bhp:

Duńska Inspekcja Pracy przygotowała plakat o współpracy w zakresie bhp na budowie.

Możecie wywiesić plakat w siedzibie Waszej firmy, w kontenerze budowlanym lub na tablicach ogłoszeń na budowie.

Plakat jest dostepny w języku polskim, angielskim, niemieckim i duńskim.

Pobierz plakat:

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie (polskim)Snak om sikkerhed (duńskim)Let’s talk about safety (angielskim)Reden über Sicherheit (niemieckim)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim

at@at.dk

: 14-03-2024