Spring over hovedmenu

Forbud mod forskelsbehandling

På det danske arbejdsmarked er det forbudt både direkte og indirekte at forskelsbehandle ved ansættelse, under ansættelsen og ved afskedigelse. Det gælder også for udenlandske virksomheder og udstationerede ansatte i Danmark.

Reglerne findes i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og handler om, at det udelukkende må være kvalifikationer, der afgør, om en person fx skal tilbydes en ledig stilling eller forfremmes.

Hvad er omfattet af reglerne?

Reglerne forbyder forskelsbehandling og chikane på grund af:

  • Race, hudfarve eller etnisk oprindelse
  • Religion eller tro
  • Seksuel orientering
  • National eller social oprindelse
  • Politisk holdning
  • Alder
  • Handicap

Forbud mod forskelsbehandling på grund af køn findes i reglerne om ligebehandling og ligeløn for mænd og kvinder.

Læs mere om ligestilling og ligeløn

Du kan klage over forskelsbehandling

Hvis du som ansat er blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet. Det er gratis at klage, og det kan ske via Ankestyrelsens hjemmeside. Hvis du får medhold i din klage, har du krav på en godtgørelse.

Klik her, hvis du vil sende en klage over ulovlig forskelsbehandling

Direkte og indirekte forskelsbehandling

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forbyder både direkte og indirekte forskelsbehandling. Direkte forskelsbehandling er fx, hvis en arbejds-giver undlader at ansætte en person eller afskediger en ansat med den begrundelse, at han eller hun har en bestemt race, hudfarve, religion eller et handicap.

Indirekte forskelsbehandling er fx, hvis en arbejdsgiver stiller krav, der ikke er saglige i forhold til det job, der skal besættes, og kravet rammer en bestemt gruppe. Hvis fx et krav til sprog rammer en bestemt gruppe, fx personer med en anden etnisk oprindelse end dansk, må man vurdere, om kravet er rimeligt i forhold til arbejdsopgaven, eller om der er tale om forskelsbehandling.

Har du spørgsmål?

Kontakt Ligebehandlingsnævnet
Bemærk, at sekretariatet ikke uddyber eller kommenterer konkrete afgørelser.

+45 33 42 12 00
ast@ast.dk