Spring over hovedmenu

Løn og arbejdstid for udstationerede

På det danske arbejdsmarked er arbejdstid og løn først og fremmest reguleret i kollektive overenskomster eller individuelle ansættelsesaftaler mellem arbejdsgiver og ansatte. Der findes dog lovgivning om blandt andet maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid.

Udenlandske virksomheder kan få information om lønforhold inden for de væsentligste overenskomstområder ved at henvende sig til arbejdsmarkedets parter.

Ved at orientere sig i de overenskomster, som gælder for det arbejde virksomheden udfører, kan virksomheden få et indblik i de lønvilkår, som virksomheden kan blive omfattet af.

Der er intet lovkrav om, at virksomheder, der udfører opgaver i Danmark, skal indgå overenskomst. Men både danske og udenlandske virksomheder kan komme ud for, at en fagforening rejser krav om indgåelse af kollektiv overenskomst, og at fagforeningen i den forbindelse gør brug af faglige kampskridt.

Læs mere om indgåelse af kollektive overenskomster

Lønvilkår

Der er ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Lønnen er typisk aftalt i kollektive overenskomster for forskellige typer af arbejde.

For nogle typer arbejde vil lønnen fremgå med det beløb, som medarbejderne skal aflønnes med for eksempel pr. time. På andre områder vil lønnen være aftalt på anden måde, for eksempel kan lønnen fremgå af overenskomsten som en akkordløn, resultatløn eller lignende.

Der vil i nogle overenskomster være bestemmelse om, at der i lønnen skal indgå et personligt forhandlet tillæg til minimumssatsen, eller at lønnen fastsættes ved forhandling på virksomheden. Den samlede lønudgift er ofte højere end timelønnen på grund af andre løndele.

I alle tilfælde kan virksomheden få overblik over hvilken løn, der betales på det pågældende område ved at gennemgå overenskomsten og eventuelt bilagsmateriale.

En arbejdsgiver er forpligtet til at betale den aftalte løn.

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Udstationerede lønmodtagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan i visse tilfælde få hjælp fra Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, hvis de ikke kan få deres arbejdsgiver til at betale.

Læs mere om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Aftaler om arbejdstid

Som hovedregel er arbejdstiden i Danmark fastsat i en overenskomst, og på langt de fleste områder er den normale ugentlige arbejdstid aftalt til 37 timer. Det har haft afsmittende virkning på mange af de områder, hvor der ikke er en kollektiv overenskomst.

For ansatte over 18 år sætter EU’s arbejdstidsdirektiv desuden følgende rammer for arbejdstiden:

  • En daglig hvileperiode på minimum 11 sammenhængende timer
  • En pause ved en arbejdsdag på mere end 6 timer. Længden på pausen afhænger af pausens formål, fx pause til at spise
  • Et fridøgn om ugen, som skal ligge i forlængelse af en daglig hvileperiode. Der må ikke være mere end 6 døgn mellem 2 fridøgn
  • En ugentlig arbejdstid på maksimalt 48 timer i gennemsnit inklusiv overarbejde
  • En natarbejder må ikke arbejde mere end 8 timer pr. 24 timer i gennemsnit.

Forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsgiver

Hvis den ansatte er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsgiveren, har det betydning, om den ansatte skal stå til rådighed på eller uden for arbejdsstedet:

Hvis den ansatte står til rådighed på arbejdsstedet, er der ikke tale om hviletid (daglig hvileperiode)

Hvis den ansatte står til rådighed uden for arbejdsstedet, fx i den ansattes hjem, er der tale om hviletid, når der ikke udføres arbejde.

Reglerne kan fraviges

Der er mulighed for at fravige reglerne om daglig hvileperiode og ugentlig fridøgn ved arbejde i landbruget og med pasning af mennesker, dyr og planter. Den daglige hvileperiode ved arbejde i landbruget kan fx sættes ned til 8 timer 30 dage om året, og det ugentlige fridøgn kan enten udskydes eller omlægges.

Reglerne om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn gælder ikke for:

  • Arbejde i arbejdsgiverens private husholdning
  • Visse typer af arbejde inden for vejtransport.

For ansatte under 18 år og for arbejde med lastning og losning gælder særlige regler.

Læs mere om de danske hovedorganisationer

De danske hovedorganisationer oplyser gerne om indholdet af de kollektive overenskomster, herunder om centrale forhold som løn mv.
 

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Hovedorganisation for 14 arbejdsgiverorganisationer på det private arbejdsmarked inden for industri, handel, transport, service og byggeri.
 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Paraplyorganisation for fagforbund og  karteller. Repræsenterer 1,4 millioner medlemmer på tværs af forskellige faglige områder.

Har du spørgsmål?

Kontakt Beskæftigelsesministeriet
Telefontid
Mandag til torsdag 8.30 - 16.00
Fredag 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00
bm@bm.dk