Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for rengøringsarbejde

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for personer, der udfører rengøringsarbejde.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for rengøringsarbejde, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Timefortjeneste for rengøringsarbejde

Søjlediagram over spændet i timefortjeneste for rengøringsarbejde og procentvis fordeling af ansatte.
Kilde: DA StrukturStatistik 2022. Ufaglærte i industrien er opgjort på baggrund af hovedarbejdsfunktion (DISCO) = 91: Rengøringsarbejde.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for rengøringsarbejde" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 197,82 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 219,11 danske kroner. Den højest lønnende fjerdedel får en samlet betaling på mere end 236,95 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 224,24 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjenesten af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, fritvalgsordninger, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Lønelementer på serviceoverenskomsten

De oplyste lønninger afspejler de aftaler, der er indgået mellem virksomheder og medarbejdere. Det kan bl.a. være individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte medarbejder eller en kollektiv overenskomst. Den mest toneangivende overenskomst for rengøringsarbejde er serviceoverenskomsten mellem DI og 3F/Serviceforbundet.

Oversigten viser de lønelementer, der ligger til grund for fortjeneste eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af serviceoverenskomsten.

  • Normallønsoverenskomst
  • Tillæg for anciennitet, brancheanciennitet samt et servicetillæg
  • Tillæg for faglærte
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 10,15 pct.
  • Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling: 5,25 pct.
  • Fritvalgsordning:  7 pct. Fra 1. marts 2024: 9 pct.
  • Ret til løn under sygdom og barselsorlov m.v. under visse forudsætninger
  • Ret præstationsløn i visse tilfælde
  • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Serviceoverenskomsten 2020-2023

Har du spørgsmål?

Kontakt de danske hovedorganisationer:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Sidst opdateret: 08-07-2024