Spring over hovedmenu

Beskyt jer mod asbest

I Danmark er det forbudt at bruge byggematerialer, der indeholder asbest. Men asbest kan fortsat findes i bygninger, der er opført før 1990 og kan udgøre en alvorlig sundhedsfare for ansatte i byggeriet ved nedrivning eller renovering. Hvis du får asbeststøv i lungerne, kan du fx risikere at udvikle lungekræft eller lungehindekræft. Læs her, hvordan I beskytter jer mod asbest på arbejdet.

Undersøg, om der er asbest i bygningen

Inden arbejdet begynder, skal arbejdsgiveren lave en forundersøgelse af, om der er asbest i byggemateria-let. Det gælder fx fliseklæb, gulvspartel, vinylgulve, rørisolering, loftplader samt tag og facadebeklædning. Er der to eller flere virksomheder, der arbejder samtidig, har bygherren pligt til at få undersøgt, om der er asbest i bygningen.

Krav om oplæring, instruktion og uddannelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får særlig oplæring og instruktion, hvis de skal arbejde med materiale, der indeholder asbest.

Hvis I skal rive indvendigt byggemateriale ned med asbest som fx loftplader eller rørisolering, skal I desuden have gennemgået det lovpligtige 4 dages kursus i håndtering af asbest.
Bemærk, at hvis dine kvalifikationer er fra udlandet, skal de anerkendes af Arbejdstilsynet,
før arbejdet påbegyndes. Det er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere dette.

Begræns støv mest muligt

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet bliver udført så udvikling af asbeststøv begrænses mest muligt, og at støvet ikke spredes til omgivelserne . Ved nedrivning, hvor der forekommer støv i et væsentligt omfang, skal I inddække arbejdsstedet med plastik, så det bliver støvtæt. Arbejdsområdet skal samtidig ventileres mekanisk, så der dannes undertryk, og adgang til området skal ske gennem en luftsluse.

I skal samtidig beskytte jer med egnede værnemidler, fx støvafvisende dragt, åndedrætsværn, handsker og fodtøj. Arbejdsgiveren skal sørge for værnemidlerne og skal også sikre effektiv asbestrengøring med støvsuger (klasse H), vask af alle overflader og udluftning.

Om asbestaffald

I skal opbevare og fjerne affaldet i en lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at det indeholder asbest. Støvende asbestaffald skal befugtes. Bortskaffelse af affald skal ske efter reglerne i miljølovgivningen. Kontakt den lokale kommune.

Sikkerhed når I arbejder med asbest

Husk at anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet

Hvis I skal udføre asbestarbejde, skal I, i de fleste tilfælde, anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet, inden I går i gang. Læs mere om krav om anmeldelse i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet.

Udfyld en arbejdsplan, inden I begynder arbejdet

Hvis I skal rive asbestholdige materialer ned, skal I lave en skriftlig arbejdsplan, inden I går i gang. I kan benytte Arbejdstilsynets anmeldelsesblanket som arbejdsplan, hvis I udfylder den udførligt.

Anmeld arbejde med asbest (virk.dk)

Illustrationen viser, hvordan man arbejder sikkert med asbest

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14
+45 70 12 12 88

at@at.dk

Sidst opdateret: 27-05-2024