Przepisy dotyczące urlopów

Pracownicy oddelegowany do pracy w Danii są zazwyczaj objęci przepisami urlopowymi obowiązującymi w ich kraju macierzystym. Pracownicy ci mają co najmniej te prawa, które wynikają z duńskiej ustawy urlopowej. Oznacza to, że duńskie przepisy obowiązują wówczas, gdy przepisy kraju macierzystego dotyczące urlopów są mniej korzystne.

Zasady dotyczące urlopów

Pracownicy zagraniczni oddelegowani do pracy w Danii objęci są regulacjami dotyczącymi urlopów obowiązującymi w ich kraju pochodzenia. Jednakże wymiar urlopu oraz wynagrodzenie podczas urlopu reguluje duńska ustawa dotycząca urlopów, o ile jest korzystniejsza niż regulacje w kraju pochodzenia pracownika.

Jaki jest przysługujący wymiar urlopu?

Pracownikowi, jako minimum, przysługują uprawnienia odnośnie wymiaru urlopu oraz wynagrodzenia podczas urlopu przewidziane prawem duńskim. Jeśli regulacje dotyczące urlopu w kraju pochodzenia pracownika nie są tak korzystne, jak duńskie regulacje dotyczące urlopu, pracownik nabywa prawa do dodatkowych dni urlopu podczas oddelegowania do Danii. Wykorzystanie z urlop w wymiarze dodatkowym nie podlega zasadom przepisów duńskich, lecz zasadom w kraju pochodzenia pracownika.

Wymiar płatnego urlopu

Pracownicy nabywają prawo do 2,08 dnia płatnego urlopu za każdy przepracowany miesiąc w roku rozliczeniowym, co odpowiada 5 tygodniom na roku. Jeśli pracownikowi w jego kraju pochodzenia przysługuje urlop w wymiarze krótszym niż 5 tygodni, pracodawca jest zobowiązany do uzupełnienia tego wymiaru do 5 tygodni.

Prawo do urlopu nie jest uzależnione od tego, czy pracownik pracuje na pełnym, czy niepełnym etacie.

Czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenie urlopowe za dni urlopu?

Wynagrodzenie za dni urlopu może mieć postać wynagrodzenia zwykłego lub świadczenia urlopowego.

Pracownicy zatrudnieni w trybie miesięcznym, którym przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia w dni świąteczne oraz na zwolnieniu lekarskim są uprawnieni do wynagrodzenia za czas urlopu. Wynagrodzenie podczas urlopu zamyka się w kwocie normalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia urlopu. Oprócz zwykłego wynagrodzenia pracownicy otrzymują także dodatek urlopowy. Dodatek urlopowy wynosi 1% wynagrodzenia rocznego.

Pozostali pracownicy otrzymują świadczenie urlopowe w wysokości 12,5% wynagrodzenia w roku rozliczeniowym.

Wytyczne i samoobsługa

Dowiedz się więcej o przepisach urlopowych w serwisie „Business in Danmark”. Serwis stanowi samoobsługowy cyfrowy punkt dostępu do sektora publicznego w Danii.

Wytyczne dotyczące obowiązków pracodawcy (w jęz. angielskim)Najpopularniejsze rozwiązania samoobsługowe (w jęz. angielskim)
Polskie wytyczne dot. duńskiej ustawy urlopowej
Zapoznaj się z nowymi przepisami duńskiej ustawy urlopowej z dnia 1 września 2020 r
Inne języki
Eestlane (estoński)Latvietis (łotewski)Lietuvis (litewski)Română (rumuński)