Duński rynek pracy

Firma zagraniczna, która oddelegowuje pracowników do pracy w Danii, musi wiedzieć, jak działa duński model rynku pracy. Model ten opiera się na podziale pracy między państwem a partnerami społecznymi.

Partnerzy społeczni składają się z pracodawców i pracowników, którzy są zorganizowani w różnych organizacjach i zrzeszeniach. Duży wpływ partnerów na politykę zatrudnienia oraz płac i warunków pracy jest czymś wyjątkowym dla duńskiego modelu rynku pracy.

Duński model rynku pracy

Duński model rynku pracy jest często określany skrótowo przez Duńczyków jako "duński model". Model ten opiera się na trzech częściacz.

Układy zbiorowe

Duński model rynku pracy zakłada, że pracodawcy i pracownicy są zorganizowani w silnych organizacjach zawodowych reprezentujących wszystkich członków podczas negocjacji umów o pracę i płace. Warunkiem koniecznym dla modelu jest to, że strony wykazują odpowiedzialność za zawarte umowy.

Państwo powstrzymuje się w dużym stopniu od ingerencji w regulację płac i warunków pracy, tak długo jak same strony są w stanie rozwiązać wszelkie problemy w sposób odpowiedzialny.

Czytaj więcej na temat układów zbiorowych

Współpraca trójstronna

Trójstronna współpraca jest to współpraca między państwem, organizacjami pracodawców i pracowników. Współpraca ta obejmuje całą politykę rynku pracy i jest obecnie integralną częścią polityki zatrudnienia. Odnosi się to również do obszarów, które są regulowane przez ustawodawstwo, takich jak środowisko pracy, pośrednictwo pracy i ubezpieczenia od bezrobocia.

Utrzymywane są również nieformalne regularne kontakty między państwem a partnerami społecznymi.

Wysoki stopień zorganizowania

Dla systemu umów dotyczących warunków pracy i płacy, jakie obowiązują w Danii, istotny jest wysoki stopień zorganizowania partnerów społecznych. Oznacza to, że im więcej pracowników i pracodawców należy do organizacji i związków, tym więcej osób i grup zawodowych może być objętych umowami.

Istnieje porozumienie między Duńską Konfederacją Pracodawców (DA) i Federacją związków zawodowych dla pracowników wykwalifikowanych i niższego personelu administracyjnego (LO) na temat relacji między stronami na duńskim rynku pracy.

Porozumienie to zawiera między innymi przepisy dotyczące:

  • Prawa pracodawcy do zarządzania i dystrybucji pracy
  • Prawa do podejmowania działań zbiorowych takich jak strajki, pikiety, konfliktów sympatyzujących, blokad i bojkotów
  • Obowiązku kompromisu, co oznacza, że zatrzymanie pracy nie jest legalne tak długo, jak istnieje obowiązujący układ zbiorowy
  • Roli mężów zaufania
  • Zwolnień pracowników i mężów zaufania
  • Czasu trwania i rozwiązanie umowy
  • Naruszenia umowy, które musi zostać wniesione do Sądu Pracy.

Czytaj więcej o wolności zrzeszania się

Czytaj więcej o głównych duńskich organizacjach

Główne duńskie organizacje mogą dostarczyć informacje na temat treści umów zbiorowych, w tym kluczowych kwestii, takich jak wynagrodzenia, itp.

Duńska Konfederacją Pracodawców (DA)

Główna organizacja zrzeszająca 14 organizacji pracodawców sektora prywatnego w obrębie przemysłu, handlu, transportu, usług i budownictwie.
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

 

Duńska Konfederacja Związków Zawodowych (FH)

Główna organizacja zrzeszająca związków i kartele. Reprezentuje 1,4 miliona członków z różnych dziedzin zawodowych.
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Masz pytania?

Kontakt do Departamentu zatrudnienia (Beskæftigelsesministeriet)

Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki 8.30 - 16.00
Piątki 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00
bm@bm.dk