Spring over hovedmenu

Fundusz Społeczny dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą

Oddelegowani pracownicy, którzy są objęci układem zbiorowym, mogą otrzymać wynagrodzenie z Funduszu Społecznego dla Pracowników Oddelegowanych do Pracy Zagranicą (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede), jeśli nie mogą uzyskać wynagrodzenia od swojego pracodawcy.

Nowy Fundusz ma na celu pomoc pracownikom oddelegowanym do pracy zagranicą w otrzymaniu wynagrodzenia za pracę.

Kiedy pracownik może otrzymać swoje wynagrodzenie od Funduszu?

Pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą mogą otrzymać wynagrodzenie od Funduszu, gdy:

  • Są oddelegowani do pracy z kraju UE lub kraju EOG
  • Są objęci duńską umową zbiorową
  • Ich wynagrodzenie zostało ustalone na drodze porozumienia między związkami zawodowymi a pracodawcami i prawnie potwierdzone
  • Bezskutecznie próbowali uzyskać wynagrodzenie przy użyciu sporu zbiorowego.

Ten związek zawodowy, który prowadził spór zbiorowy, może reprezentować pracownika.

Dowiedz się więcej o niezapłaconych wynagrodzeniach po wysłaniu ich do Danii (w języku angielskim)

 

Jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia po pierwszym żądaniu wypłaty, wówczas Fundusz wypłaca pracownikowi lub związkowi zawodowemu pewną sumę.

Fundusz wysyła następnie do pracodawcy nowe żądanie wypłaty wynagrodzenia i jednocześnie pobiera opłatę na Fundusz - tzw składkę nadzwyczajną - od tego zagranicznego pracodawcy, który musi pokrywać koszty Funduszu. Opłata wynosi zwykle 25 procent całkowitego wynagrodzenia ustalonego na drodze porozumienia strony pracowników i pracodawców.

Jeśli zagraniczny pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia po ponownym żądaniu ze strony Funduszu i Fundusz musi w związku z tym wystosować trzecie żądanie, wówczas Fundusz pobiera także opłatę od duńskiego zleceniodawcy. Duński zleceniodawca jest to ta duńska firma, która pierwotnie zleciła wykonanie prac.

Jeśli pracodawca uiści opłatę, wówczas wymóg uiszczenia opłaty w stosunku do duńskiego zleceniodawcy ulega wygaśnięciu. W ten sam sposób wygasa wymóg uiszczenia opłaty w stosunku do pracodawcy, jeśli opłatę uiści zleceniodawca.

Jeśli z powodu niepłacenia wynagrodzeń przez pracodawcę zagranicznego Fundusz jest zmuszony do wielokrotnej wypłaty wynagrodzeń, opłata wzrasta do 40 procent przy braku dwóch wynagrodzeń, a następnie do 50 procent całkowitego wynagrodzenia.

Żądanie uiszczenia opłaty może być także skierowane do firmy bez pracowników, jeśli jest ona duńskim zleceniodawcą. Nie można żądań uiszczenia opłaty od osób prywatnych, które są zleceniodawcami.

Informacje o Funduszu

Fundusz publikuje listę na portalu virk.dk z informacjami na temat firm, które dały podstawę do wypłaty z funduszu w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Lista ta jest pomocna duńskim zleceniodawcom przed zawarciem umowy z firmą zagraniczną. Jeśli duński zleceniodawca postanowi zawrzeć umowę z firmą zagraniczną, która znajduje się na tej liście, wówczas taki zleceniodawca również będzie miał nałożoną wyższą opłatę, jeśli firma ta ponownie spowoduje konieczność wypłaty wynagrodzenia z funduszu.

Fundusz jest finansowany ze składek wszystkich duńskich pracodawców, którzy są zobowiązani do wpłacania dodatkowej emerytury dla swoich pracowników.

Wszystkie firmy zagraniczne zatrudniające pracownik na okres czasowy w Danii również opłacają składki do Funduszu. Pobieranie składek od takich firm opiera się na rejestracji w Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług.

Wykaz krajów UE i EOG

Azory
Baleary
Belgia
Bułgaria
Ceuta
Cypr (część południowa)      
Dania
Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana
Hebrydy
Irlandia
Islandia
Isle of Wight
Włochy
Łotwa
Liechtenstein            
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Niderlandy
Norwegia
Polska
Portugalia
Reunion
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Wielka Brytania i Irlandia Północna
Szwecja
Czechy
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie

Masz pytania?

Kontakt do Funduszu Społecznego dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą
Telefon czynny

Poniedziałek - czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-15.30

+45 70 11 40 20