Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (APV)

Wszystkie firmy, które zatrudniają pracowników, muszą opracować pisemną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (APV). Pracodawca jest odpowiedzialny za wykonanie tego i zaangażowanie pracowników w proces.

Wszystkie firmy, które zatrudniają pracowników, muszą opracować pisemną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (APV).

Proces opracowywania oceny APV ma na celu zidentyfikowanie środowiska pracy w przedsiębiorstwie, wskazanie obszarów wymagających podjęcia działań oraz opracowanie planu poprawy warunków bhp w tych obszarach.

Jakie korzyści może mieć firma z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przyczynia się do utworzenia dobrego środowiska pracy w firmie i może mieć następujące zalety:

 • Niższe koszty przez zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Mniej zwolnień lekarskich
 • Mniejsza fluktuacja pracowników
 • Większe zadowolenie z pracy, wyższa motywacja i produktywność.

Jakie są stawiane wymagania w stosunku do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

Podczas tego procesu należy ujawnić ewentualne problemy związane z bezpieczeństwem pracy w celu ich rozwiązania. Poniżej przedstawiono wymagania wobec oceny APV, które muszą być zawsze spełnione przez przedsiębiorstwo:

 • Ocena ryzyka zawodowego APV musi być sporządzona na piśmie, ale jej forma jest dowolna. Może to być, na przykład, forma elektroniczna.
 • Ocena ryzyka zawodowego APV musi być dostępna w takiej formie, żeby mogli się z nią zapoznać pracownicy, kierownictwo i Duńska Inspekcja Pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego APV musi być weryfikowana w przypadku wystąpienia zmian, które mają wpływ na warunki pracy – jednakże co najmniej co 3 lata.


Proces tworzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy składa się z pięciu elementów, w trakcie których firma musi:

 • zidentyfikować środowisko pracy firmy, aby ustalić, czy są jakieś problemy z bezpieczeństwem.
 • opisać wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem i ocenić, jak można je rozwiązać.
 • ocenić, czy istnieją warunki w środowisku pracy, które mogą przyczyniać się do absencji chorobowej.
 • sporządzić plan działania, który będzie m.in. opisywać kiedy, przez kogo i jak należy rozwiązać ewentualne problemy.
 • opisać, w jaki sposób firma będzie monitować plan działań, w tym kto jest odpowiedzialny za realizację planu działania w praktyce.

Duńska Inspekcja Pracy nie musi zatwierdzać oceny APV, ale nadzoruje ona zgodność procesu opracowywania oceny APV z ustawowymi wymaganiami. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo nie opracowało oceny APV lub sporządzona ocena APV jest wadliwa, Duńska Inspekcja Pracy może wydać nakaz opracowania oceny APV.

Organizacja zajmująca się bezpieczeństwem pracy powinna być zaangażowana w cały proces tworzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Jeśli firma posiada dziewięciu lub mniej pracowników, nie ma wymogu angażowania organizacji zajmującej się bezpieczeństwem pracy, ale w procesie musi brać udział przedstawiciel pracowników. Firma ustala metody i narzędzia, jakie będzie stosowała do wdrożenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Czytaj więcej na stronie o organizacji zajmującej się bezpieczeństwem pracy

Narzędzia do pracy przy tworzeniu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Duńska Inspekcja Pracy sporządziła listy kontrolne, które mogą być wykorzystane do pracy z oceną ryzyka zawodowego APV. Listy kontrolne mogą być stosowane przede wszystkim w firmach zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Zawierają one szereg pytań na temat warunków pracy, które są typowe dla danej branży.

Lista kontrolna do oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
(w języku angielskim)

Roboty instalacyjne
Zakończenie budowy
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Wznoszenie i rozbiórka budynków
Sprzątanie
Restauracja, pizzeria i inne punkty gastronomiczne
Transport ładunków
Transport pasażerów

Przepisy

Rozporządzenie o wykonywania pracy (2004), z późniejszymi zmianami (po Duński)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk