Bezpieczeństwo podczas rozbiórki

Osoby wykonujące prace rozbiórkowe są narażone na szkodliwy dla zdrowia pył oraz na obrażenia wynikającej z podnoszenia i przenoszenia ciężkich materiałów budowlanych i odpadów. Zagrożone są także spadnięciem z budynku i uderzeniem jego częściami.

Za zapewnienie bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych odpowiedzialny jest pracodawca. Musi on zadbać o ochronę przed szkodliwymi pyłami oraz o kontrolę, czy ustawione są niezbędne balustrady i rusztowania i czy otwory między stropami są przykryte. Ważne jest też zabezpieczanie niestabilnych części budowli i stosowanie odpowiednich pomocy technicznych tak, aby nie trzeba było ręcznie podnosić ani przenosić ciężkich obiektów.

Poniżej podajemy szereg informacji na temat bezpieczeństwa pracy.

Zaplanuj pracę

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zaplanować sposób ich przeprowadzenia zgodnie z zasadami bhp – niezależnie od tego, czy rozbierana ma być tylko mniejsza część budynku, czy cała budowla. Należy między innymi zaplanować kolejność czynności rozbiórkowych, zarezerwować odpowiednią ilość czasu i rozważyć konieczność zastosowania środków bezpieczeństwa.

Usuń szkodliwe dla zdrowia materiały

Budynek należy skontrolować pod kątem występowania azbestu, PCB, ołowiu, gołębich odchodów, grzyba, izolacji i innych szkodliwych dla zdrowia materiałów. Umożliwia to usunięcie niebezpiecznych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami jeszcze przed przystąpieniem do rozbiórki.

Należy pamiętać, że osoby pracujące z azbestem muszą mieć obowiązkowe przeszkolenie w zakresie postępowania z tym materiałem. Ponadto prace z azbestem należy jeszcze przed rozpoczęciem zgłaszać do Duńskiej Inspekcji Pracy. Pozostałe prace wymagają specjalnego i gruntownego przeszkolenia.

Pracuj bezpiecznie

Prace rozbiórkowe należy wykonywać w kolejności zapobiegającej spadnięciu pracowników z budynku w jego głąb, oraz zawaleniu się budynku bądź jego części. Nie wolno też zapominać o zabezpieczaniu pracowników za pomocą balustrad i stosowania rusztowań, jak również o przykrywaniu otworów w dachu i stropach pięter.

Wszystkich pracowników należy chronić przed pyłami. W tym celu należy stosować wyciągi, maski oddechowe i odkurzacze do pyłów niebezpiecznych (klasy H).

Należy zawsze wybierać metody pracy, maszyny i środki ochrony indywidualnej, które gwarantują najlepsze zabezpieczenie przed wypadkami, konieczność podnoszenia ciężkich obiektów, pyłami, hałasem i drganiami.

Sortuj i usuwaj odpady

Materiały i odpady pochodzące z rozbiórki należy sortować. Urząd gminy udziela informacji na temat sposobu usuwania odpadów, w tym na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak PCB czy azbest.

Istotne jest również codzienne sprzątanie i usuwanie śmieci. Zmniejsza to ryzyko potknięć i upadków, jak również ogranicza wznoszenie pyłu.

 Ilustracja pokazuje najważniejsze środki ostrożności dotyczące czyszczenia, przechowywania i postępowania z odpadami za pomocą PCB

Zapoznaj się z przepisami

W niniejszej publikacji podajemy tylko najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas prac rozbiórkowych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w rozporządzeniu i wytycznych Duńskiej Inspekcji Pracy, jak również w podręczniku dot. bhp i prac budowlanomontażowych opracowanym przez organizację branżową BFA Bygge & Anlæg.

Prace rozbiórkowe, Wytyczne Duńskiej Inspekcji Pracy, 2005(tylko w jęz. duńskim)
Podręcznik – Środowisko pracy w sektorze budowlanym (BFA)

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

: 17-04-2024