Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for ufaglærte i industrien

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for ufaglærte i industrien.

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for ufaglærte i industrien.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for ufaglærte i industrien, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Timefortjeneste for ufaglærte i industrien

Søjlediagram over spændet i timefortjeneste for ufaglærte i industrien og procentvis fordeling af ansatte.
Kilde: DA StrukturStatistik 2019. Ufaglærte i industrien er opgjort på baggrund af hovedarbejdsfunktion (DISCO) = 9: Andet manuelt arbejde og branchekode = fremstillingsindustri.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for ufaglærte i industrien" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 206,79 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 236,89 danske kroner. Den højest lønnende fjerdedel får en samlet betaling på mere end 267,94 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 241,60 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjenesten af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, fritvalgsordninger, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Aflønning af udstationerede medarbejdere skal ske inden for rammerne af EU-retten.

Lønelementer på industriens overenskomst

De oplyste lønninger afspejler de aftaler, der er indgået mellem virksomheder og medarbejdere. Det kan bl.a. være individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte medarbejder eller en kollektiv overenskomst. Den mest toneangivende overenskomst for ufaglærte i industrien er industriens overenskomst mellem DI og CO-Industri.

Oversigten viser de lønelementer, der ligger til grund for fortjeneste eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af industriens overenskomst.

  • Mindstebetalingsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en mindstesats, som grundlønnen ikke må ligge under
  • Personlige og lokalt forhandlede løntillæg
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 8 pct.
  • Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling: 6,5 pct.
  • Fritvalgsordning: 6 pct.
  • Ret til løn under sygdom og barselsorlov m.v. under visse forudsætninger
  • Adgang til akkordaflønning
  • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Industriens overenskomst 2020-2023

Har du spørgsmål

Kontakt de danske hovedorganisationer:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Sidst opdateret: 22-05-2023