Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for VVS'ere

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for VVS’ere.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for VVS’ere, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Timefortjeneste for VVS’ere


Kilde: DA StrukturStatistik 2022. VVS’ere er opgjort på baggrund af arbejdsfunktion (DISCO) = 712600: VVS-arbejde.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for VVS'ere" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 286,37 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 319,83 danske kroner. Den højest lønnede fjerdedel får en samlet betaling på mere end 362,32 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere, end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 331,85 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjenesten af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, fritvalgsordninger, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Aflønning af udstationerede medarbejdere skal ske inden for rammerne af EU-retten.

Lønelementer på VVS-overenskomsten

De oplyste lønninger afspejler de individuelle eller kollektive aftaler, der er indgået mellem virksomheden og medarbejderne. Den mest toneangivende kollektive overenskomst for VVS’ere er VVS-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Blik & Rør/Dansk Metal.

Oversigten herunder viser de lønelementer, der ligger til grund for fortjeneste eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af VVS-overenskomsten:

  • Mindstebetalingsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en mindstesats, som grundlønnen ikke må ligge under.
  • Personlige og lokalt forhandlede løntillæg.
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 10 pct.
  • Feriefridage og søgnehelligdage: 13 pct. Fra den 1. marts 2024: 15 pct.
  • Fritvalgsordning: 3 pct.
  • Sundhedsordning: 0,15 pct.
  • Ret til løn under sygdom og barselsorlov m.v. under visse forudsætninger
  • Adgang til akkordaflønning
  • Produktivitetstillæg (ved fravær af akkord): 10 kr./time. Hvis den personlige løn overstiger mindstebetalingen plus 10 kr./time, har tillægget ingen betydning.
  • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Såfremt den aftalte timeløn overstiger den til enhver tid aftalte mindstebetaling plus produktivitetstillæg, anses produktivitetstillægget for indeholdt i den aftalte løn.

VVS-Overenskomsten 2020-2023

Har du spørgsmål?

Kontakt de danske hovedorganisationer:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Sidst opdateret: 15-05-2024