Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for operatør- og monteringsarbejde i industrien

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for operatør- og monteringsarbejde i industrien.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for operatør- og montørarbejde i industrien for personer, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Timefortjeneste for operatør- og monteringsarbejde i industrien

Søjlediagram over spændet i timefortjeneste for operatører og montagearbejdere og procentvis fordeling af ansatte.
Kilde: DA StrukturStatistik 2020. Operatør- og monteringsarbejde i industrien er opgjort på baggrund af arbejdsfunktion (DISCO) = 81: Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner eller 82: Monteringsarbejde, samt branchekode = fremstillingsindustri.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for operatører og montører" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 221,92 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 252,72 danske kroner. Den højest lønnende fjerdedel får en samlet betaling på mere end 287,56 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 261,11 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjenesten af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, fritvalgsordninger, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Aflønning af udstationerede medarbejdere skal ske inden for rammerne af EU-retten.

Lønelementer på industriens overenskomst

De oplyste lønninger afspejler de aftaler, der er indgået mellem virksomheder og medarbejdere. Det kan bl.a. være individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte medarbejder eller en kollektiv overenskomst. Den mest toneangivende overenskomst for operatør- og montørarbejde i industrien er industriens overenskomst mellem DI og CO-Industri.

Oversigten herunder viser de lønbestemmelser, der ligger til grund for fortjeneste eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af industriens overenskomst.

  • Mindstebetalingsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en mindstesats, som grundlønnen ikke må ligge under.
  • Lokalt og personligt forhandlede løntillæg.
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 8 pct.
  • Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling: 6,5 pct.
  • Fritvalgsordning: 6 pct.
  • Ret til løn under sygdom og barselsorlov m.v. under visse forudsætninger
  • Adgang til akkordaflønning
  • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Industriens overenskomst 2023 – 2025

Har du spørgsmål

Kontakt de danske hovedorganisationer:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Sidst opdateret: 09-08-2023