Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for elektrikere

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for elektrikere.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for elektrikere, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Timefortjeneste for elektrikere

Søjlediagram over spændet i timefortjeneste for elektrikere og procentvis fordeling af ansatte.
Kilde: DA StrukturStatistik 2020. Elektrikere er opgjort på baggrund af arbejdsfunktion (DISCO) = 741100: Elektrikerarbejde.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for elektrikere" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 253,79 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 278,14 danske kroner. Den højest lønnende fjerdedel får en samlet betaling på mere end 310,74 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere, end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 286,73 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjeneste af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, fritvalgsordninger, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Aflønning af udstationerede medarbejdere skal ske inden for rammerne af EU-retten.

Lønelementer på elektrikeroverenskomsten

De oplyste lønninger afspejler de individuelle eller kollektive aftaler, der er indgået mellem virksomheden og medarbejderne. Den mest toneangivende kollektive overenskomst for elektrikere er elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund.

Oversigten herunder viser de lønelementer, der ligger til grund for fortjeneste eksklusiv genetillæg for medarbejdere omfattet af elektrikeroverenskomsten:

Mindstebetalingsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en mindstesats, som grundlønnen ikke må ligge under.

  • Personlige og lokalt forhandlede løntillæg.
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag og sundhedsordning: 8 pct.
  • Feriefridage, søgnehelligdagsbetaling: 6,20 pct.
  • Fritvalgsordning: 6 pct.
  • Ret til løn under sygdom og barselsorlov mv. under visse forudsætninger.
  • Adgang til akkordaflønning
  • Produktivitetsfremmende servicetillæg (ved fravær af akkord):
  • Mindstebetalingen hæves med 12,70 kr./time. Hvis den personlige løn overstiger mindstebetalingen plus 12,70 kr./time, har tillægget ingen betydning.
  • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Elektrikeroverenskomsten 2020-2023