Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for bygge- og anlægsarbejdere i byggeriet

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for ufaglærte i byggeriet.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for bygge- og anlægsarbejdere i byggeriet, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Gruppen omfatter personer, der udfører en bred vifte af bygge- og anlægsarbejde relateret til nyopførelse og renovering af bygninger, herunder tagdækning, brolægning, stillads-, anlægs-, kloak- og ledningsarbejde ved vej samt beton- og montagearbejde, nedbrydning, samt arbejde som medhjælper i bygge- og anlægssektoren.

Timefortjeneste for bygge- og anlægsarbejdere i byggeriet

Søjlediagram over spændet i timefortjeneste for bygge- og anlægsarbejdere og procentvis fordeling af ansatte.
Kilde: DA StrukturStatistik 2020. Bygge- og anlægsarbejdere i byggeriet er opgjort på baggrund af arbejdsfunktion (DISCO) = 9: Andet manuelt arbejde samt branchekode = byggeri.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for bygge- og anlægsarbejdere" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 218,59 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 248,89 danske kroner. Den højest lønnende fjerdedel får en samlet betaling på mere end 288,85 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 259,88 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjenesten af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, fritvalgsordninger, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Lønelementer på bygge- og anlægsoverenskomsten

De oplyste lønninger afspejler de aftaler, der er indgået mellem virksomheder og medarbejdere. Det kan bl.a. være individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte medarbejder eller en kollektiv overenskomst. Den mest toneangivende overenskomst for bygge- og anlægsarbejdere er bygge- og anlægsoverenskomsten mellem DI og 3F.

Oversigten herunder viser de lønelementer, der ligger til grund for fortjenesten eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af bygge- og anlægsoverenskomsten:

  • Mindstebetalingsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en mindstesats, som grundlønnen ikke må ligge under
  • Personlige og lokalt forhandlede løntillæg
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 8 pct.
  • Feriefridage, søgnehelligdagsbetaling eller frit valg: 12,90 pct.
  • Sundhedsordning 0,15 pct.
  • Ret til løn under sygdom og barselsorlov mv. under visse forudsætninger
  • Adgang til akkordaflønning

Ud over de nævnte elementer indeholder overenskomsten bestemmelser om genetillæg, som ligger ud over de viste lønninger.

Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Bygge- og anlægsoverenskomsten 2023-2025

Har du spørgsmål

Kontakt de danske hovedorganisationer:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Sidst opdateret: 10-10-2023