Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for tømrere og snedkere

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for tømrere og snedkere.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for tømrere/snedkere, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Gruppen omfatter personer, der udfører en bred vifte af bygningsarbejde relateret til færdiggørelse af bygninger, herunder almindeligt tømrer- og snedkerarbejder, men også fx tag-, gulv- og glarmesterarbejde.

Timefortjeneste for tømrere og snedkere

Søjlediagram over spændet i timefortjeneste for tømrere og snedkere og procentvis fordeling af ansatte.
Kilde: DA StrukturStatistik 2020. Tømrere og snedkere er opgjort på baggrund af arbejdsfunktion (DISCO) = 711510: Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for tømrere og snedkere" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 244,54 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 267,63 danske kroner. Den højest lønnende fjerdedel får en samlet betaling på mere end 302,32 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere, end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 279,71 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjenesten af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Aflønning af udstationerede medarbejdere skal ske inden for rammerne af EU-retten.

Lønelementer på bygningsoverenskomsten

De oplyste lønninger afspejler de aftaler, der er indgået mellem virksomheder og medarbejdere. Det kan bl.a. være individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte medarbejder eller en kollektiv overenskomst. Den mest toneangivende overenskomst for tømrere og snedkere er bygningsoverenskomsten mellem DI og 3F.

Oversigten herunder viser de lønelementer, der ligger til grund for fortjeneste eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af bygningsoverenskomsten:

 • Minimallønsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en minimallønssats, som grundlønnen ikke må ligge under
 • Personlige og lokalt forhandlede løntillæg
 • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 8 pct.
 • Feriefridage, søgnehelligdagsbetaling eller frit valg: 11,90 pct.
 • Sundhedsordning 0,15 pct.
 • Ret til løn under sygdom og barselsorlov m.v. under visse forudsætninger
 • Adgang til akkordaflønning
 • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Bygningsoverenskomsten 2023-2025

Lønelementer på træ- og møbeloverenskomsten

En anden overenskomst for tømrer- og snedkerarbejde er træ- og møbeloverenskomsten mellem DI og 3F.

Oversigten herunder viser de lønelementer, der ligger til grund for fortjeneste eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af den pågældende overenskomst:

 • Mindstebetalingsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en mindstesats, som grundlønnen ikke må ligge under
 • Personlige og lokalt forhandlede løntillæg
 • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 8 pct.
 • Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling: 6,5 pct.
 • Fritvalgsordning: 6 pct.
 • Ret til løn under sygdom og barselsorlov m.v. under visse forudsætninger
 • Adgang til akkordaflønning
 • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Træ- og møbeloverenskomsten 2020-2023

Har du spørgsmål

Kontakt de danske hovedorganisationer:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Sidst opdateret: 09-10-2023