Spring over hovedmenu

Lønniveau og overenskomstvilkår for murere

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for murere.

I Danmark er lønforhold fastsat ved kollektiv overenskomst eller individuelle aftaler mellem virksomheder og medarbejdere. På denne side kan du se lønniveauer og overenskomstvilkår for murere.

Den enkelte medarbejders løn varierer og afhænger bl.a. af indsats, kompetencer, erfaring, eventuel akkord og bonus. Men også af forhold som virksomhedens profil og geografiske placering mv.

Figuren herunder viser timefortjenesten for murere, der er ansat som almindelige lønmodtagere. Elever, ungarbejdere, ledere og ansatte med særligt ansvar indgår ikke i opgørelsen.

Timefortjeneste for murere


Kilde: DA StrukturStatistik 2022. Murere er opgjort på baggrund af arbejdsfunktion (DISCO) = 711220: Murerarbejde.

Se søjlediagrammet "Timefortjeneste for murere" i en større størrelse

Figuren skal læses sådan, at en fjerdedel af medarbejderne modtager en samlet betaling på mindre end 269,95 danske kroner pr. arbejdet time. Medianen er 298,53 danske kroner. Den højest lønnende fjerdedel får en samlet betaling på mere end 345,94 danske kroner.

Nogle medarbejdere modtager væsentlig mindre og andre væsentlig mere, end de nævnte tal.

Gennemsnittet er 316,82 danske kroner pr. arbejdet time.

Hvad består timefortjenesten af?

Timefortjenesten er det samlede beløb, som danske arbejdsgivere betaler for en times arbejde. Betalingen omfatter alle lønelementer, herunder den aftalte timeløn samt faste og variable tillæg, søgnehelligdage (helligdage, der falder på en hverdag), ferie- og fraværsbetalinger samt pension. Fraværsbetalinger er fordelt på de præsterede timer.

Tillæg for overarbejde og andre genetillæg indgår ikke.

Aflønning af udstationerede medarbejdere skal ske inden for rammerne af EU-retten.

Lønelementer på murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten

De oplyste lønninger afspejler de aftaler, der er indgået mellem virksomheder og medarbejdere. Det kan bl.a. være individuelle aftaler mellem virksomheden og den enkelte medarbejder eller en kollektiv overenskomst. Den mest toneangivende overenskomst for murere er murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten mellem DI og 3F.

Oversigten herunder viser de lønbestemmelser, der ligger til grund for fortjeneste eksklusive genetillæg for medarbejdere omfattet af murer- og murerarbejdsmandsoverenskomsten.

  • Mindstebetalingsoverenskomst. Overenskomsten indeholder en mindstesats, som grundlønnen ikke må ligge under.
  • Personlige og lokalt forhandlede løntillæg.
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag: 10 pct.
  • Feriefridage, søgnehelligdagsbetaling eller fritvalgsordning:12,90 pct. Fra den 1. marts 2024: 14,70 pct.
  • Sundhedsordning 0,15 pct.
  • Ret til løn under sygdom og barselsorlov m.v. under visse forudsætninger
  • Adgang til akkordaflønning
  • Akkordafsavnstillæg (ved fravær af akkord): 20 kr./time.
  • Ud over de overenskomstbaserede lønelementer følger af lovgivningen en feriebetaling på 12,5 pct.

Overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde 2023-2025

Har du spørgsmål?

Kontakt de danske hovedorganisationer:

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Sidst opdateret: 08-07-2024