Spring over hovedmenu

Sikkerhed ved nedrivning

Personer, der udfører nedrivningsarbejde, kan blive udsat for sundhedsskadeligt støv eller få skader, når de skal løfte eller bære tungt byggemateriale og affald. De er samtidig i risiko for at styrte ned fra bygningen og for at blive ramt af bygningsdele.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at nedrivningsarbejdet foregår sikkert. Det betyder fx, at I skal beskytte jer mod skadeligt støv, og at I bruger rækværk og stillads samt overdækker huller mellem etagerne. I skal også sørge for at afstive ustabile bygningsdele og at anvende egnede tekniske hjælpemidler, så I undgår tunge løft og bæring.

Her kan I læse mere om, hvordan I udfører arbejdet sikkert.

Planlæg arbejdet

Inden I begynder nedrivningsarbejdet, skal I planlægge, hvordan I vil udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder uanset, om I skal rive en mindre bygningsdel ned, eller om I skal rive bygningen totalt ned. Det er fx vigtigt, at I planlægger rækkefølgen af nedrivningen, afsætter den nødvendige tid og afdækker behov for sikkerhedsforanstaltninger.

Fjern sundhedsskadeligt materiale

Gennemgå bygningen for asbest, PCB, bly, duemøg, svamp, isolering og andet materiale, der udgør en stor sundhedsrisiko. I skal derefter fjerne de farlige materialer efter de særlige bestemmelser på området, inden nedrivningen begynder.

Vær opmærksom på, at I ved asbestarbejde skal have gennemgået det lovpligtige kursus i, hvordan I håndterer asbest, og at arbejdet skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden I går i gang. Det øvrige arbejde kræver særlig oplæring og grundig instruktion.

Udfør arbejdet sikkert

I skal udføre nedrivningsarbejdet i en rækkefølge, der sikrer, at I ikke falder ned fra eller gennem bygningen, og så I undgår, at bygningen eller dele af bygningen styrter sammen. Sørg også for at sikre jer med rækværker og stillads samt ved at overdække huller i taget og etageadskillelser.

Beskyt jer samtidig mod støv ved brug af udsugning, åndedrætsværn og støvsugning med støvsuger af typen støvklasse H.

Vælg altid arbejdsmetoder, maskiner og personlige værnemidler, der beskytter jer bedst i forhold til ulykker, tunge løft, støv, støj og vibrationer.

Sorter affaldet og ryd op

Materialerne og affaldet fra nedrivningen skal sorteres. Kontakt kommunen om, hvordan I skal bortskaffe affaldet, herunder miljøfarligt affald som fx PCB og asbest.

Daglig oprydning, affaldshåndtering og rengøring er vigtigt for at undgå snuble- og faldulykker og for at begrænse støvudviklingen.

 Illustrationen viser, hvordan affald skal sorteres i sundhedsskadeligt affald, brandbart og ikke brandbart

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet

Telefontid:
Mandag - Torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14
+45 70 12 12 88

at@at.dk

Sidst opdateret: 11-04-2024