Wolność zrzeszania się na duńskim rynku pracy

Jako pracownik oddelegowany do pracy w Danii jesteś chroniony przed tym, aby pracodawca przy zatrudnianiu lub zwalnianiu kładł nacisk na to, czy jesteś lub nie członkiem związku.

W Danii pracodawca nie ma prawa żądać, abyś był członkiem określonego związku, np związku zawodowego. Pracodawca nie może również zabronić bycia członkiem związku zawodowego.

Wolność zrzeszania się jest zagwarantowana w Danii przez prawo oraz Konwencję Praw Człowieka, która chroni prawa człowieka i podstawowe wolności. Dotyczy to między innymi prawa do uczestnictwa i tworzenia związków i stowarzyszeń i do udziału w zgromadzeniach.

Prawo o wolności do zrzeszania się na rynku prac

Prawo o wolności do zrzeszania się na rynku pracy chroni prawa pracowników poprzez zakazanie pracodawcy brania pod uwagę, czy pracownik jest lub nie jest członkiem związku i jeśli tak, to jakiego.

Prawo chroni:

  • W przypadku zatrudnienia
  • W przypadku zwolnienia

Prawo zabrania również stosowania tzw klauzul wyłączności w układach zbiorowych. Oznacza to, że układy zbiorowe nie mogą zawierać przepisów o tym, że pracownicy muszą być członkami związku zawodowego lub danego związku zawodowego.

Wyjątk

Jeśli pracodawca promuje konkrety polityczny, ideologiczny, religijny lub kulturowy pogląd, który ma znaczenie dla firmy, wówczas jest on zwolniony z tej reguły prawa. W przypadku partii politycznej pracodawca może na przykład wymagać, aby zatrudnieni tam pracownicy byli członkami tej partii lub nie byli członkami innych partii.

Zwolnienie można uznać za nieważne

Jeżeli pracownik zostaje zwolniony z pracy z naruszeniem prawa, wówczas zwolnienie to jest nieważne, a pracownik może zostać przywrócony do pracy, jeśli tego chce. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli w sposób oczywisty nieuzasadnione jest utrzymanie na stanowisku lub ponowne zatrudnienie. W tej sytuacji, pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz pracownika.

Odszkodowanie nie może być niższe niż miesięczne wynagrodzenie i nie wyższe niż roczne wynagrodzenie. Jeśli zatrudnienie trwało dwa lata, odszkodowanie nie może być mniejsze niż wynagrodzenie za trzy miesiące pracy.

Masz pytania?

Kontakt do Departamentu zatrudnienia (Beskæftigelsesministeriet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki 8.30 - 16.00
Piątki 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00
bm@bm.dk