Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Zagraniczne firmy oddelegujące pracowników do pracy w Danii podlegają duńskim przepisom dotyczącym równego traktowania i równości wynagrodzeń. Reguły są oparte na fakcie, że kobiety i mężczyźni są równi, a zatem powinni mieć te same prawa i możliwości.

W Danii, pracodawca nie może dyskryminować swoich pracowników ze względu na płeć. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia i jak podejścia i traktowania w trakcie ich życia zawodowego.

Zasada równego traktowania

Ustawa o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn sprawia, że mężczyźni i kobiety są traktowani jednakowo w miejscu pracy. Oznacza to na przykład, że pracodawca nie może preferować jednej płci nad drugą przy obsadzaniu stanowiska. Ustawa obejmuje między innymi:

  • Warunki pracy
  • Zatrudnienia i zwolnienia
  • Awanse i szkolenia
  • Członkostwo w organizacjach zawodowych i innych.

Równa płaca za równą pracę

Dzięki Ustawie o równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, obie płcie mają zapewnioną równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Oznacza to, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie samo wynagrodzenie, jeżeli wykonują ten sam rodzaj pracy, lub jeżeli praca ma taką samą wartość.

Pozytywna dyskryminacja

W szczególnych przypadkach pracodawcy mogą zapewnić mężczyznom lub kobietom lepsze warunki, gdy jest to niezbędne do promowania równości płci. Jeśli pracodawca chce potraktować jedną płeć w sposób preferencyjny, musi otrzymać na to zezwolenie od odpowiedniego ministra. Pozytywna dyskryminacja może mieć miejsce przy zatrudnieniu lub awansie. Można również ubiegać się o pozwolenie na wprowadzenie kwot dotyczących płci.

Możesz złożyć skargę na dyskryminację ze względu na płeć

Jeśli jako pracownik uważasz, że jesteś dyskryminowany lub dyskryminowana ze względu na płeć, możesz złożyć skargę do Komisji ds Równego Traktowania (Ligebehandlingsnævnet). Złożenie skargi nic nie kosztuje, a można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej komisji odwoławczej (Ankestyrelsen).

Kliknij tutaj, jeśli chcesz wysłać skargę dotyczącą dyskryminacji ze względu na płeć (po duńsku)

Masz pytania?

Kontakt do Komisji ds Równego Traktowania 
Sekretariat nie udziela szczegółowych informacji i nie komentuje konkretnych decyzji

+45 33 42 12 00
ast@ast.dk