Urazy zawodowe i ubezpieczenie – Twoje obowiązki jako pracodawcy

Zagraniczne przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników wykonujących pracę w Danii, ponosi ono odpowiedzialność w dziedzinie urazów zawodowych. M.in. musi ono wykupić polisę ubezpieczeniową od wypadków przy pracy obejmującą pracowników oraz zgłaszać ewentualne wypadki przy pracy.

Przedsiębiorstwo będące pracodawcą pracowników oddelegowanych zagranicę, którzy wykonują pracę w Danii, jesteś zobowiązany do ich ekonomicznego zabezpieczenia na wypadek urazów zawodowych.  Należy to zrobić, wykupując ubezpieczenie od wypadków przy pracy w firmie ubezpieczeniowej.

Twoi pracownicy automatycznie uzyskają ubezpieczenie od chorób zawodowych. Przedsiębiorstwo opłaca Ubezpieczenie zawodowe rynku pracy (duń. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) oraz inne przewidziane prawem składki pracodawcy w ramach łącznej płatności (duń. Samlet Betaling), którą ściąga ATP. 

Czym jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie w związku z pracą, które powoduje, że dana osoba doznaje urazu fizycznego lub psychicznego.

Wypadek przy pracy to także uraz pod wpływem oddziaływania, które trwało do pięciu dni.

Kiedy obowiązuje wymóg zgłaszania wypadków przy pracy?

Jako pracodawca przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zgłaszania wypadków przy pracy oraz przypadków zatrucia, jeśli:

  • Dany pracownik nie może wykonywać zwykłych obowiązków służbowych (jest niezdolny do pracy) co najmniej przez jeden dzień oprócz dnia, w którym doszło do urazu.
  • Przewiduje się, że pracownikowi będą przysługiwały świadczenia przewidziane Ustawą o ubezpieczeniu zawodowym, np. odszkodowanie w wyniku trwałego uszczerbku na zdrowiu.
  • Przewiduje się, że pracownik będzie na zwolnieniu chorobowym przez 5 tygodniu lub dłużej.

Wypadek należy zgłosić w terminie nieprzekraczającym 9 dni od pierwszego dnia nieobecności w pracy.

Po zgłoszeniu wypadku przy pracy przez pracodawcę koszty związane z urazem pokrywa firma ubezpieczeniowa, który wydała polisę ubezpieczenia od urazów zawodowych. Tzn. firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty związane z postępowaniem w danej sprawie. Firma ubezpieczeniowa wypłaca także ewentualne odszkodowania.

Zgłaszanie wypadków przy pracy

Firmy posiadające duński numer CVR zgłaszają wypadki przy pracy za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłaszania EASY.

Zgłoś w EASY podając numer CVR (po angielsku)(Wymganay jest duński identyfikator NemID)

Zagraniczni usługodawcy, którzy zarejestrowali się w Rejestrze Usługodawców Zagranicznych (RUT) mogą zgłaszać wypadki przy pracy, korzystając ze specjalnego dostępu do systemu EASY. W takich przypadkach należy podać numer RUT przedsiębiorstwa.

Zgłoś w EASY podając numer RUT (po angielsku)Zagraniczne przedsiębiorstwa, które nie posiadają ani numeru CVR ani RUT mogą dokonywać zgłoszeń na specjalnym formularzu.

Zgłoś korzystając z formularza (po angielsku) 

Zgłaszanie chorób zawodowych

Choroba zawodowa to choroba, który wystąpiła pod wpływem krótko- lub długotrwałych oddziaływań w wyniku wykonywanej pracy (zarówno częściowo jak i w całości). W Ustawie o ubezpieczeniu zawodowym zdefiniowano choroby, które uznaje się za choroby zawodowe.

Pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania chorób zawodowych.

Przypadki ewentualnych chorób zawodowych zgłaszają pracownicy po konsultacji z lekarzem. W przypadku podejrzenia, że choroba wystąpiła na tle pracy obowiązek dokonania zgłoszenia ma lekarz lub stomatolog.

Specjalne zasady dotyczące wypadków śmiertelnych

W razie śmierci pracownika, do której mogło dojść w wyniku wypadku przy pracy lub urazu zawodowego, oraz wypadków śmierci w miejscu pracy zgłoszenia w Ubezpieczeniu zawodowym rynku pracy należy dokonać w ciągu 48 godzin.

Zadzwoń pod nr: +45 20 42 63 97.

Śmiertelne wypadki przy pracy należy także zgłaszać za pośrednictwem systemu EASY.

Grzywny i nakazy zapłaty

Niewykupienie ubezpieczenia od urazów zawodowych dla pracowników skutkuje nałożeniem na przedsiębiorstwo grzywny. 

Jeśli przedsiębiorstwo nie wykupiło ubezpieczenia od urazów zawodowych, a jego pracownik doznał urazu, należne kwoty za przedsiębiorstwo wykłada Ubezpieczenie zawodowe rynku pracy. Następnie kwoty z tytułu odszkodowania dla pracownika oraz prowadzenia sprawy pokrywa dane przedsiębiorstwo. 

Jeśli przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zgłoszenia wypadku i współpracy z Ubezpieczeniem zawodowym rynku pracy w ramach wyjaśnienia sprawy i nie wywiązuje się z tych obowiązków, może skutkować nałożeniem na nie grzywny.

Inspektorat Pracy sprawuje nadzór w razie poważnych wypadków przy pracy

Po zgłoszeniu poważnego wypadku przy pracy Inspektorat Pracy może dokonać inspekcji. Jej celem jest sprawdzenie, czy pracodawca wdrożył wymagane środki zapobiegające ponownym wypadkom.

Masz pytania?

Kontakt do Urzędu ds Wypadków przy Pracy
Poniedziałek 9 - 15
Wtorek - piątek 9 - 12

+45 72 20 60 00
aes@aes.dk