W jaki sposób duńska Inspekcja Pracy prowadzi nadzór?

Inspekcja Pracy prowadzi nadzór nad firmami w Danii aby zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Istnieje kilka różnych rodzajów nadzoru, z których niektóre skupiają się na konkretnym problemie bezpieczeństwa i higieny pracy, a inne badają dużą część środowiska pracy firmy.

Duński Urząd Pracy - Arbejdstilsynet - kontroluje wszystkie firmy prowadzące działalność w Danii, w tym instalacje morskie i firmy zagraniczne, które czasowo świadczą usługi w Danii. Duński Urząd Pracy kontroluje także, czy firmy zagraniczne zgłosiły swoją działalność do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT) i czy zgłoszenie jest dokładne i kompletne.

Nadzór nad firmami zagranicznymi

Inspekcja Pracy kontroluje, czy firmy zagraniczne w Danii przestrzegają duńskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i czy są one prawidłowo zgłoszone do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT). Wizyty kontrolne przeprowadza się w taki sam sposób, jak w duńskich firmach i stosuje te same typy reakcji.

Inspekcja Pracy przeprowadza także we współpracy z Urzędem Skarbowym i policją szereg krajowych i lokalnych niezapowiedzianych kontroli miejsc pracy. W trakcie tych kontroli, sprawdzane są warunki w firmach z różnych branż w całym kraju.

Duńska Inspekcja Pracy sprawdza w szczególności, czy środowisko pracy jest zdrowe i bezpieczne oraz czy zagraniczne firmy są zarejestrowane w Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT).

Urząd Skarbowy sprawdza m.in., czy opłacany jest VAT, podczas gdy policja bada, czy zagraniczni pracownicy mają zezwolenie na pracę lub pobyt w Danii. Akcje kontrolne mogą również obejmować mniejsze prace budowlane w dzielnicach willowych oraz w innych miejscach.

Te trzy wymienione organy państwowe kontaktują się między kontrolami z tymi firmami zagranicznych, które są władzom znane z akcji kontrolnych lub przez zgłoszenia.

Rejestr Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)

Nadzór nad instalacjami morskimi

Duńska Inspekcja Pracy prowadzi również nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na instalacjach morskich.

Nadzór ten koncentruje się na tym, w jaki sposób firmy te kontrolują czynniki ryzyka poprzez własny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną. System zarządzania musi zapewnić i udokumentować, że wymagania zostały spełnione i że wykonanie i instalacja urządzeń i miejsc pracy nie stanowi najmniejszego ryzyka dla ludzi i mienia. Nadzór jest dostosowany do indywidualnych okoliczności i może obejmować ogólne problemy lub specjalny obszar.

Profilaktyka i bezpieczeństwa na instalacji morskich

Jak wygląda nadzór nad firmą?

Inspekcja Pracy ma prawo wejścia do firmy lub miejsca pracy bez nakazu sądowego. Oznacza to, że firma musi zapewnić Inspekcji Pracy wstęp, nawet jeśli jest to uciążliwe dla pracy. Nadzór przeprowadzany jest przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest to osoba, która ma szerokie kompetencje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektor nadzoru musi pokazać swoją legitymację.

W trakcie nadzoru, Inspektor nadzoru chodzi po terenie firmy i ocenia, czy środowisko pracy jest w porządku. Inspektor zwraca uwagę np na własny wkład firmy w bezpieczeństwo i higienę pracy, ergonomię, hałas i ryzyko wypadków. Inspektor ma prawo mówić ze wszystkimi pracownikami, a także ma prawo do pobierania próbek od firmy do analizy i fotografowania sytuacji pracy w firmie.

Firma musi być przygotowana na poświęcenie czasu i środków niezbędnych do dokonania przeglądu środowiska pracy z Inspektorem nadzoru.

Reakcje Inspekcji Pracy

Jeśli Inspektor stwierdzi, że firma nie przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, Inspekcja Pracy będzie wymagała od firmy naprawienie sytuacji. Inspekcja Pracy ma wiele różnych możliwości reagowania, w tym poprzez decyzje i instr ukcje. Przy ciężkich naruszeń przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, Inspekcja Pracy może wszcząć postępowanie karne. Jeśli warunki pracy są w porządku, kontrola jest zakończona wraz z zakończeniem inspekcji.

Dowiedz się więcej o reakcjach i środkach odwoławczych

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk