Wysokość wynagrodzenia i warunki układów zbiorowych dla hydraulików i monterów rur

W Danii o warunkach płacowych decydują postanowienia układów zbiorowych pracy lub indywidualnych umów zawieranych między przedsiębiorstwami a ich pracownikami. Na tej stronie można sprawdzić poziomy wynagrodzeń i warunki układów zbiorowych dla hydraulików i monterów rur.

Wynagrodzenie poszczególnych pracowników jest zróżnicowane i zależy m.in. od ich wkładu pracy, kompetencji, doświadczenia, ew. akordu oraz premii. Rolę odgrywają także takie czynniki, jak profil firmy, położenie geograficzne itp.

Na poniższym wykresie przedstawiono zarobek godzinowy hydraulików i monterów rur zatrudnionych na zasadach obowiązujących zwykłych pracowników. Zestawienie nie obejmuje uczniów, pracowników młodocianych, kadry kierowniczej ani pracowników o szczególnym zakresie obowiązków.

Zarobek godzinowy hydraulików i monterów rur

Wykres słupkowy rozrzutu zarobków na przepracowaną godzinę dla hydraulików i monterów rur oraz procentowy udział pracowników

Źródło: DA StrukturStatistik 2022. Dane dot. hydraulików i monterów rur opracowano na podstawie ich stanowisk pracy (wg kodu DISCO) = 712600: Prace hydrauliczne i montaż rur.

Wyświetl wykres słupkowy "Zarobek godzinowy hydraulików i monterów rur" w większym rozmiarze

Wykres należy rozumieć tak, że jedna czwarta pracowników otrzymuje łączne wynagrodzenie poniżej 286,37 duńskich koron za godzinę pracy. Średnia wynosi 319,83 koron duńskich. Jedna czwarta osób o najwyższych zarobkach uzyskuje łączne wynagrodzenie przekraczające 362,32  koron duńskich.

Niektórzy pracownicy otrzymują znacznie mniej, a inni znacznie więcej od podanych kwot.

Średnia wynosi 331,85 koron duńskich za przepracowaną godzinę.

Co składa się na zarobek godzinowy?

Zarobek godzinowy to całkowita kwota, jaką duńscy pracodawcy płacą pracownikowi za jedną godzinę pracy. Wypłata obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym ustaloną stawkę godzinową oraz dodatki stałe i zmienne, programy swobodnego wyboru formy świadczeń, rekompensatę z tytułu utraconych zarobków w święta przypadające w dni robocze, świadczenia urlopowe i świadczenia związane z nieobecnością w pracy oraz emeryturę. Świadczenia związane z nieobecnością w pracy rozkładane są na przepracowane godziny.

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych ani za niedogodności itp. nie są uwzględniane.

Wynagrodzenie pracowników delegowanych należy naliczać zgodnie z ramami określonymi w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Elementy wynagrodzenia układu zbiorowego pracy dla hydraulików i monterów rur

Podane zakresy wynagrodzenia wynikają z umów zawartych między przedsiębiorstwami a pracownikami. Mogą to być indywidualne umowy zawierane przez pracodawcę z poszczególnymi pracownikami lub układy zbiorowe. Najważniejszym układem zbiorowym dla hydraulików i monterów rur jest układ zbiorowy pracy dla hydraulików i monterów rur zawarty pomiędzy organizacją pracodawców TEKNIQ Arbejdsgiverne a organizacją Blik & Rør/Dansk Metal.

Poniższe zestawienie zawiera te elementy wynagrodzenia, które stanowią podstawę zarobków (z wyłączeniem dodatku za niedogodności) pracowników objętych układem zbiorowym pracy dla hydraulików i monterów rur:

  • Minimalny poziom wynagrodzenia w układzie zbiorowym. Układ zbiorowy określa minimalną stawkę wynagrodzenia podstawowego.
  • Indywidualne oraz lokalnie negocjowane dodatki do wynagrodzenia.
  • Składka emerytalna opłacana przez pracodawcę: 10 proc.
  • Dodatkowe płatne dni urlopowe i rekompensata za utracone zarobki w święta przypadające w dni robocze: 10 proc.
  • Program swobodnego wyboru formy świadczeń: 2 proc.
  • Ubezpieczenie zdrowotne:: 0,15 proc.
  • Prawo do wynagrodzenia podczas choroby, do urlopu macierzyńskiego itp. - pod określonymi warunkami
  • Możliwość wynagrodzenia akordowego
  • Dodatek za wydajność (w przypadku braku akordu): 10 DKK/godz. Jeżeli wynagrodzenie osobiste jest wyższe niż stawka minimalna plus 10 koron duńskich za godzinę, dodatek nie ma zastosowania.
  • Oprócz elementów wynagrodzenia wynikających z postanowień układu zbiorowego ustawodawstwo przewiduje dodatek urlopowy w wysokości 12,5 proc.

Jeżeli ustalona stawka godzinowa wynagrodzenia przekracza aktualnie ustaloną płacę minimalną powiększoną o dodatek za wydajność, uznaje się, że dodatek za wydajność jest już zawarty w ustalonym wynagrodzeniu.

Układ zbiorowy pracy dla hydraulików i monterów rur 2020-2023 (w języku angielskim)

Masz pytania?

Prosimy o kontakt z głównymi duńskimi organizacjami:

Duńska Konfederacja Pracodawców (DA)
Telephone: +45 33 38 90 00
Email: da@da.dk

Centralne Zrzeszenie Związków Zawodowych (FH)
Telephone: +45 35 24 60 00
Email: fh@fho.dk

: 21-12-2023