Wysokość wynagrodzenia i warunki układów zbiorowych dla malarzy

W Danii o warunkach płacowych decydują postanowienia układów zbiorowych pracy lub indywidualnych umów zawieranych między przedsiębiorstwami a ich pracownikami. Na tej stronie można sprawdzić poziomy wynagrodzeń i warunki układów zbiorowych dla malarzy.

Wynagrodzenie poszczególnych pracowników jest zróżnicowane i zależy m.in. od ich wkładu pracy, kompetencji, doświadczenia, ew. akordu oraz premii. Rolę odgrywają także takie czynniki, jak profil firmy, położenie geograficzne itp.

Na poniższym wykresie przedstawiono zarobek godzinowy malarzy zatrudnionych na zasadach obowiązujących zwykłych pracowników. Zestawienie nie obejmuje uczniów, pracowników młodocianych, kadry kierowniczej ani pracowników o szczególnym zakresie obowiązków.

Zarobek godzinowy malarzy

Wykres słupkowy rozrzutu zarobków na przepracowaną godzinę dla malarzy oraz procentowy udział pracowników

Źródło: DA StrukturStatistik 2020. Dane dot. malarzy opracowano na podstawie ich stanowisk pracy (wg kodu DISCO) = 713110: Malowanie i tapetowanie budynków.

Wyświetl wykres słupkowy "Zarobek godzinowy malarzy" w większym rozmiarze

Wykres należy rozumieć tak, że jedna czwarta pracowników otrzymuje łączne wynagrodzenie poniżej 238,97 duńskich koron za godzinę pracy. Średnia wynosi 261,37 koron duńskich. Jedna czwarta osób o najwyższych zarobkach uzyskuje łączne wynagrodzenie przekraczające 288,38 koron duńskich.

Niektórzy pracownicy otrzymują znacznie mniej, a inni znacznie więcej od podanych kwot.

Średnia wynosi 269,33 koron duńskich za przepracowaną godzinę.

Co składa się na zarobek godzinowy?

Zarobek godzinowy to całkowita kwota, jaką duńscy pracodawcy płacą pracownikowi za jedną godzinę pracy. Wypłata obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym ustaloną stawkę godzinową oraz dodatki stałe i zmienne, programy swobodnego wyboru formy świadczeń, rekompensatę z tytułu utraconych zarobków w święta przypadające w dni robocze, świadczenia urlopowe i świadczenia związane z nieobecnością w pracy oraz emeryturę. Świadczenia związane z nieobecnością w pracy rozkładane są na przepracowane godziny.

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych ani za niedogodności itp. nie są uwzględniane.

Wynagrodzenie pracowników delegowanych należy naliczać zgodnie z ramami określonymi w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Elementy wynagrodzenia układu zbiorowego pracy dla malarzy

Podane zakresy wynagrodzenia wynikają z umów zawartych między przedsiębiorstwami a pracownikami. Mogą to być indywidualne umowy zawierane przez pracodawcę z poszczególnymi pracownikami lub układy zbiorowe. Najważniejszym układem zbiorowym dla malarzy jest układ zbiorowy pracy dla malarzy zawarty pomiędzy Duńskim Stowarzyszeniem Malarzy Malermestre a Związkiem Malarzy Malerforbundet.

Poniższe zestawienie zawiera te elementy wynagrodzenia, które stanowią podstawę zarobków (z wyłączeniem dodatku za niedogodności) pracowników objętych układem zbiorowym pracy dla malarzy:

  • Minimalny poziom wynagrodzenia w układzie zbiorowym. Układ zbiorowy określa minimalną stawkę wynagrodzenia podstawowego.
  • Indywidualne oraz lokalnie negocjowane dodatki do wynagrodzenia.
  • Składka emerytalna opłacana przez pracodawcę: 10 proc.
  • Dodatkowe płatne dni urlopowe, rekompensata za utracone zarobki w święta przypadające w dni robocze lub program swobodnego wyboru formy świadczeń: 12,75 proc.
  • Ubezpieczenie zdrowotne
  • Prawo do wynagrodzenia podczas choroby, do urlopu macierzyńskiego itp. - pod określonymi warunkami
  • Możliwość wynagrodzenia akordowego
  • Oprócz elementów wynagrodzenia wynikających z postanowień układu zbiorowego ustawodawstwo przewiduje dodatek urlopowy w wysokości 12,5 proc.

Układ zbiorowy pracy dla malarzy 2020 - 2023 (w języku duńskim)

Masz pytania?

Prosimy o kontakt z głównymi duńskimi organizacjami:

Duńska Konfederacja Pracodawców (DA)
Telephone: +45 33 38 90 00
Email: da@da.dk

Centralne Zrzeszenie Związków Zawodowych (FH)
Telephone: +45 35 24 60 00
Email: fh@fho.dk

: 22-12-2023