Wysokość wynagrodzenia i warunki układów zbiorowych dla sektora budowlano-montażowego

W Danii o warunkach płacowych decydują postanowienia układów zbiorowych pracy lub indywidualnych umów zawieranych między przedsiębiorstwami a ich pracownikami. Na tej stronie można sprawdzić poziomy wynagrodzeń i warunki układów zbiorowych dla niewykwalifikowanych pracowników budownictwa.

Wynagrodzenie poszczególnych pracowników jest zróżnicowane i zależy m.in. od ich wkładu pracy, kompetencji, doświadczenia, ew. akordu oraz premii. Rolę odgrywają także takie czynniki, jak profil firmy, położenie geograficzne itp.

Na poniższym wykresie przedstawiono zarobek godzinowy pracowników sektora budowlano-montażowego zatrudnionych na zasadach obowiązujących zwykłych pracowników. Zestawienie nie obejmuje uczniów, pracowników młodocianych, kadry kierowniczej ani pracowników o szczególnym zakresie obowiązków.

W skład tej grupy wchodzą osoby wykonujące szeroki zakres robót budowlanych i montażowych, związanych zarówno z wznoszeniem nowych budynków, jak i remontami, w tym dekarstwo, brukowanie, montowanie i demontowanie rusztowań, roboty konstrukcyjne, kanalizacyjne i rurociągowe przy drogach, roboty betoniarskie, montażowe, rozbiórkowe oraz prace w charakterze pomocnika w sektorze budowlano-montażowym.

Zarobek godzinowy pracowników sektora budowlano-montażowego

Wykres słupkowy rozrzutu zarobków na przepracowaną godzinę dla robotników niewykwalifikowanych w przemyśle oraz procentowy udział pracowników

Źródło: DA StrukturStatistik 2022. Dane dot. pracowników sektora budowlano-montażowego na podstawie ich stanowisk pracy (wg kodu DISCO) = DISCO 9: Inne prace fizyczne oraz kodu branży = budownictwo.

Wyświetl wykres słupkowy "Zarobek godzinowy pracowników sektora budowlano-montażowego" w większym rozmiarze

Wykres należy rozumieć tak, że jedna czwarta pracowników otrzymuje łączne wynagrodzenie poniżej 269,95 duńskich koron za godzinę pracy. Średnia wynosi 298,53 koron duńskich. Jedna czwarta osób o najwyższych zarobkach uzyskuje łączne wynagrodzenie przekraczające 345,94 koron duńskich.

Niektórzy pracownicy otrzymują znacznie mniej, a inni znacznie więcej od podanych kwot.

Średnia wynosi 316,82 koron duńskich za przepracowaną godzinę.

Co składa się na zarobek godzinowy?

Zarobek godzinowy to całkowita kwota, jaką duńscy pracodawcy płacą pracownikowi za jedną godzinę pracy. Wypłata obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym ustaloną stawkę godzinową oraz dodatki stałe i zmienne, rekompensatę z tytułu utraconych zarobków w święta przypadające w dni robocze, świadczenia urlopowe i świadczenia związane z nieobecnością w pracy oraz emeryturę. Świadczenia związane z nieobecnością w pracy rozkładane są na przepracowane godziny.

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych ani za niedogodności itp. nie są uwzględniane.

Wynagrodzenie pracowników delegowanych należy naliczać zgodnie z ramami określonymi w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Elementy wynagrodzenia w układu zbiorowego pracy dla sektora budowlano-montażowego

Podane zakresy wynagrodzenia wynikają z umów zawartych między przedsiębiorstwami a pracownikami. Mogą to być indywidualne umowy zawierane przed pracodawcę z poszczególnymi pracownikami lub układy zbiorowe. Najważniejszym układem zbiorowym dla pracowników sektora budowlano-montażowego jest układ zbiorowy pracy dla sektora budowlano-montażowego zawarty pomiędzy Konfederacją Duńskiego Przemysłu (DI) a Zjednoczoną Federacją Duńskich Pracowników (3F).
Poniższe zestawienie zawiera te elementy wynagrodzenia, które stanowią podstawę zarobków (z wyłączeniem dodatku za niedogodności) pracowników objętych układem zbiorowym pracy sektora budowlano-montażowego:

  • Minimalny poziom wynagrodzenia w układzie zbiorowym. Układ zbiorowy określa minimalną stawkę wynagrodzenia podstawowego.
  • Indywidualne oraz lokalnie negocjowane dodatki do wynagrodzenia.
  • Składka emerytalna opłacana przez pracodawcę: 10 proc.
  • Dodatkowe płatne dni urlopowe, rekompensata za utracone zarobki w święta przypadające w dni robocze lub program swobodnego wyboru formy świadczeń: 12,90 proc.
  • Ubezpieczenie zdrowotne: 0,15 proc.
  • Prawo do wynagrodzenia podczas choroby, do urlopu macierzyńskiego itp. - pod określonymi warunkami.
  • Możliwość wynagrodzenia akordowego.
  • Oprócz wymienionych elementów układ obejmuje również dodatki za niedogodności (pracę w uciążliwych warunkach), które naliczane są poza ww. wynagrodzeniami.
  • Oprócz elementów wynagrodzenia wynikających z postanowień układu zbiorowego, ustawodawstwo przewiduje dodatek urlopowy w wysokości 12,5 proc.

Układ zbiorowy pracy dla sektora budowlano-montażowego 2023-2025

Masz pytania?

Prosimy o kontakt z głównymi duńskimi organizacjami:

Duńska Konfederacja Pracodawców (DA)
Telephone: +45 33 38 90 00
Email: da@da.dk

Centralne Zrzeszenie Związków Zawodowych (FH)
Telephone: +45 35 24 60 00
Email: fh@fho.dk

: 23-05-2024