Wysokość wynagrodzenia i warunki układów zbiorowych dla personelu sprzątającego

W Danii o warunkach płacowych decydują postanowienia układów zbiorowych pracy lub indywidualnych umów zawieranych między przedsiębiorstwami a ich pracownikami. Na tej stronie można sprawdzić poziomy wynagrodzeń i warunki układów zbiorowych dla personelu sprzątającego.

Wynagrodzenie poszczególnych pracowników jest zróżnicowane i zależy m.in. od ich wkładu pracy, kompetencji, doświadczenia, ew. akordu oraz premii. Rolę odgrywają także takie czynniki, jak profil firmy, położenie geograficzne itp.

Na poniższym wykresie przedstawiono zarobek godzinowy personelu sprzątającego zatrudnionego na zasadach obowiązujących zwykłych pracowników. Zestawienie nie obejmuje uczniów, pracowników młodocianych, kadry kierowniczej ani pracowników o szczególnym zakresie obowiązków.

Zarobek godzinowy personelu sprzątającego

Wykres słupkowy rozrzutu zarobków na przepracowaną godzinę dla personelu sprzątającego oraz procentowy udział pracowników.

Źródło: DA StrukturStatistik 2020. Dane dot. robotników niewykwalifikowanych w przemyśle opracowano na podstawie ich stanowisk pracy (wg kodu DISCO) = 91: Personel sprzątający.

Wyświetl wykres słupkowy "Zarobek godzinowy personelu sprzątającego" w większym rozmiarze

Wykres należy rozumieć tak, że jedna czwarta pracowników otrzymuje łączne wynagrodzenie poniżej 197,82 duńskich koron za godzinę pracy. Średnia wynosi 219,11 koron duńskich. Jedna czwarta osób o najwyższych zarobkach uzyskuje łączne wynagrodzenie przekraczające 236,95 koron duńskich.

Niektórzy pracownicy otrzymują znacznie mniej, a inni znacznie więcej od podanych kwot.

Średnia wynosi 224,24 koron duńskich za przepracowaną godzinę.

Co składa się na zarobek godzinowy?

Zarobek godzinowy to całkowita kwota, jaką duńscy pracodawcy płacą pracownikowi za jedną godzinę pracy. Wypłata obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym ustaloną stawkę godzinową oraz dodatki stałe i zmienne, programy swobodnego wyboru formy świadczeń, rekompensatę z tytułu utraconych zarobków w święta przypadające w dni robocze, świadczenia urlopowe i świadczenia związane z nieobecnością w pracy oraz emeryturę. Świadczenia związane z nieobecnością w pracy rozkładane są na przepracowane godziny.

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych ani za niedogodności itp. nie są uwzględniane.

Wynagrodzenie pracowników delegowanych należy naliczać zgodnie z ramami określonymi w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Elementy wynagrodzenia układu zbiorowego pracy branży usługowej 

Podane zakresy wynagrodzenia wynikają z umów zawartych między przedsiębiorstwami a pracownikami. Mogą to być indywidualne umowy zawierane przez pracodawcę z poszczególnymi pracownikami lub układy zbiorowe. Najważniejszym układem zbiorowym dla personelu sprzątającego jest układ zbiorowy pracy branży usługowej zawarty pomiędzy Konfederacją Duńskiego Przemysłu (DI) a organizacją 3F/Serviceforbundet.

Poniższe zestawienie zawiera te elementy wynagrodzenia, które stanowią podstawę zarobków (z wyłączeniem dodatku za niedogodności) pracowników objętych układem zbiorowym pracy branży usługowej:

  • Normalny poziom wynagrodzenia w układzie zbiorowym
  • Dodatek za staż pracy, dodatek branżowy oraz dodatek usługowy
  • Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych
  • Składka emerytalna opłacana przez pracodawcę: 10,15 proc.
  • Dodatkowe płatne dni urlopowe i rekompensata za utracone zarobki w święta przypadające w dni robocze: 5,25 proc.
  • Program swobodnego wyboru formy świadczeń: 6 proc.
  • Prawo do wynagrodzenia podczas choroby, do urlopu macierzyńskiego itp. - pod określonymi warunkami
  • W niektórych przypadkach prawo do wynagrodzenia według osiąganych wyników
  • Oprócz elementów wynagrodzenia wynikających z postanowień układu zbiorowego ustawodawstwo przewiduje dodatek urlopowy w wysokości 12,5 proc.

Układ zbiorowy pracy branży usługowej 2023 — 2025 (w języku angielskim)

Masz pytania?

Prosimy o kontakt z głównymi duńskimi organizacjami:

Duńska Konfederacja Pracodawców (DA)
Telephone: +45 33 38 90 00
Email: da@da.dk

Centralne Zrzeszenie Związków Zawodowych (FH)
Telephone: +45 35 24 60 00
Email: fh@fho.dk

: 23-05-2024