Wysokość wynagrodzenia i warunki układów zbiorowych dla cieśli i stolarzy

W Danii o warunkach płacowych decydują postanowienia układów zbiorowych pracy lub indywidualnych umów zawieranych między przedsiębiorstwami a ich pracownikami. Na tej stronie można sprawdzić poziomy wynagrodzeń i warunki układów zbiorowych dla cieśli i stolarzy.

Wynagrodzenie poszczególnych pracowników jest zróżnicowane i zależy m.in. od ich wkładu pracy, kompetencji, doświadczenia, ew. akordu oraz premii. Rolę odgrywają także takie czynniki, jak profil firmy, położenie geograficzne itp.

Na poniższym wykresie przedstawiono zarobek godzinowy cieśli/stolarzy zatrudnionych na zasadach obowiązujących zwykłych pracowników. Zestawienie nie obejmuje uczniów, pracowników młodocianych, kadry kierowniczej ani pracowników o szczególnym zakresie obowiązków.

W skład grupy wchodzą osoby, które wykonują szeroki zakres prac budowlanych związanych z wykańczaniem budynków, w tym zwykłe prace ciesielskie i stolarskie, ale także np. prace dekarskie, posadzkarskie czy szklarskie.

Zarobek godzinowy cieśli i stolarzy

Wykres słupkowy rozrzutu zarobków na przepracowaną godzinę dla cieśli i stolarzy oraz procentowy udział pracowników.

Źródło: DA StrukturStatistik 2022. Dane dot. cieśli i stolarzy opracowano na podstawie ich stanowisk pracy (wg kodu DISCO) =711510: Prace ciesielskie i stolarskie, budownictwo.

Wyświetl wykres słupkowy "Zarobek godzinowy cieśli i stolarzy" w większym rozmiarze

Wykres należy rozumieć tak, że jedna czwarta pracowników otrzymuje łączne wynagrodzenie poniżej 261,48 koron duńskich za godzinę pracy. Średnia wynosi 287,35 koron duńskich. Jedna czwarta osób o najwyższych zarobkach uzyskuje łączne wynagrodzenie przekraczające 323,94 koron duńskich.

Niektórzy pracownicy otrzymują znacznie mniej, a inni znacznie więcej od podanych kwot.

Średnia wynosi  300,84 koron duńskich za przepracowaną godzinę.

Co składa się na zarobek godzinowy?

Zarobek godzinowy to całkowita kwota, jaką duńscy pracodawcy płacą pracownikowi za jedną godzinę pracy. Wypłata obejmuje wszystkie elementy wynagrodzenia, w tym ustaloną stawkę godzinową oraz dodatki stałe i zmienne, rekompensatę z tytułu utraconych zarobków w święta przypadające w dni robocze, świadczenia urlopowe i świadczenia związane z nieobecnością w pracy oraz emeryturę. Świadczenia związane z nieobecnością w pracy rozkładane są na przepracowane godziny.

Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych ani za niedogodności itp. nie są uwzględniane.

Wynagrodzenie pracowników delegowanych należy naliczać zgodnie z ramami określonymi w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Elementy wynagrodzenia układu zbiorowego pracy sektora budowlanego

Podane zakresy wynagrodzenia wynikają z umów zawartych między przedsiębiorstwami a pracownikami. Mogą to być indywidualne umowy zawierane przed pracodawcę z poszczególnymi pracownikami lub układy zbiorowe. Najważniejszym układem zbiorowym dla cieśli i stolarzy jest układ zbiorowy pracy sektora dla budowlanego zawarty pomiędzy Konfederacją Przemysłu Duńskiego (DI) a Zjednoczoną Federacją Duńskich Pracowników (3F).

Poniższe zestawienie zawiera te elementy wynagrodzenia, które stanowią podstawę zarobków (z wyłączeniem dodatku za niedogodności) pracowników objętych układem zbiorowym sektora budowlanego:

 • Układ zbiorowy oparty na systemie wynagrodzenia minimalnego. Układ zbiorowy określa minimalną stawkę wynagrodzenia podstawowego.
 • Indywidualne oraz lokalnie negocjowane dodatki do wynagrodzenia.
 • Składka emerytalna opłacana przez pracodawcę: 8 proc.
 • Dodatkowe płatne dni urlopowe, rekompensata za utracone zarobki w święta przypadające w dni robocze lub program swobodnego wyboru formy świadczeń: 11,90 proc.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: 0,15 proc.
 • Prawo do wynagrodzenia podczas choroby, do urlopu macierzyńskiego itp. - pod określonymi warunkami.
 • Możliwość wynagrodzenia akordowego.
 • Oprócz elementów wynagrodzenia wynikających z postanowień układu zbiorowego, ustawodawstwo przewiduje dodatek urlopowy w wysokości 12,5 proc.

Układ zbiorowy pracy sektora budowlanego 2020 - 2023

Elementy wynagrodzenia w układzie zbiorowym pracy dla branży drzewnej i meblarskiej

Innym układem zbiorowym dla cieśli i stolarzy jest układ zbiorowy pracy dla branży drzewnej i meblarskiej zawarty pomiędzy Konfederacją Przemysłu Duńskiego (DI) a Zjednoczoną Federacją Duńskich Pracowników (3F).

Poniższe zestawienie zawiera te elementy wynagrodzenia, które stanowią podstawę zarobków (z wyłączeniem dodatku za niedogodności) dla pracowników objętych tym układem zbiorowym:

 • Układ zbiorowy oparty na systemie wynagrodzenia minimalnego. Układ zbiorowy określa minimalną stawkę wynagrodzenia podstawowego.
 • Indywidualne oraz lokalnie negocjowane dodatki do wynagrodzenia.
 • Składka emerytalna opłacana przez pracodawcę: 10 proc.
 • Dodatkowe płatne dni urlopowe, rekompensata za utracone zarobki w święta przypadające w dni robocze: 6,5 proc.
 • Program swobodnego wyboru formy świadczeń: 6 proc.
 • Prawo do wynagrodzenia podczas choroby, do urlopu macierzyńskiego itp. -pod określonymi warunkami.
 • Możliwość wynagrodzenia akordowego.
 • Oprócz wymienionych elementów układ obejmuje również dodatki za niedogodności (pracę w uciążliwych warunkach), które naliczane są poza ww. wynagrodzeniami. Patrz postanowienia układu zbiorowego.
 • Oprócz elementów wynagrodzenia wynikających z postanowień układu zbiorowego, ustawodawstwo przewiduje dodatek urlopowy w wysokości 12,5 proc.

Układ zbiorowy dla branży drzewnej i meblarskiej 2023-2025 (w jęz. duńskim)

Masz pytania?

Prosimy o kontakt z głównymi duńskimi organizacjami:

Duńska Konfederacja Pracodawców (DA)
Telephone: +45 33 38 90 00
Email: da@da.dk

Centralne Zrzeszenie Związków Zawodowych (FH)
Telephone: +45 35 24 60 00
Email: fh@fho.dk

: 22-12-2023