Jakie mogą być działania podjęte przez Inspekcję Pracy?

Jeśli Inspekcja Pracy napotka podczas kontroli na problemy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, może podjąć wiele działań. Inspekcja Pracy może na przykład dać instrukcje lub nakazać firmie przeprowadzenie konkretnych działań. Inspekcja Pracy może również nałożyć grzywnę lub zgłosić firmę na policję, jeśli dochodzi do poważnych naruszeń prawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli firma nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w stosunku do Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, Inspekcja Pracy może zareagować poprzez podjęcie różnych działań.

Informacja zwrotna w sprawie nakazu i zakazu

Przedsiębiorstwo, na które został nałożony nakaz z podanym terminem jego wykonania, nakaz bezzwłocznego usunięcia uchybień bądź zakaz, ma obowiązek - przed upływem wyznaczonego terminu - poinformować Duńską Inspekcję Pracy, w jaki sposób przedsiębiorstwo rozwiązało przedmiotowy problem.

Duńska Inspekcja Pracy może przeprowadzić jedną lub kilka niezapowiedzianych wizyt kontrolnych w przedsiębiorstwie w celu upewnienia się, że problemy zostały rozwiązane w satysfakcjonujący sposób.

Przekaż informację zwrotną w sprawie nakazu lub zakazu

Kary administracyjne i zgłoszenie na policję

Inspekcja Pracy ma również możliwość nałożenia kary administracyjnej lub zgłosić firmę na policję.

Postanowienia, konsultacje z firmą i środki odwoławcze

Firma jest konsultowana w sprawie wszystkich decyzji, które nie są dla niej korzystne. Co do zasady, firma ma możliwość przedstawienia uwag ustnych w stosunku do błędów zauważonych przez Inspekcję Pracy. Jeśli przedstawiciel kierownictwa firmy nie jest obecny przy inspekcji, firma będzie konsultowana w formie pisemnej. Stanie się tak również w przypadku szczególnie skomplikowanego problemu bezpieczeństwa.

Firma może odwołać się od decyzji Inspekcji Pracy do Komisji odwoławczej ds bezpieczeństwa i higieny pracy, która jest niezależnym organem odwoławczym. Odwołanie musi być wysłane do Inspekcji Pracy w ciągu czterech tygodni po otrzymaniu decyzji. Inspekcja Pracy przekazuje odwołanie do Komisji odwoławczej ds bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli odwołanie zostanie złożone czas, decyzja Inspekcji Pracy zostaje zawieszona. Oznacza to, że w trakcie rozpatrywania odwołania, firma nie musi stosować się do nakazu. Nie ma to zastosowania w stosunku do odwołania od nakazu ze skutkiem natychmiastowym i zakazu, który musi być przestrzegany, choć firma odwołuje się od niego.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk