Spring over hovedmenu

Jakie mogą być działania podjęte przez Inspekcję Pracy?

Jeśli Inspekcja Pracy napotka podczas kontroli na problemy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, może podjąć wiele działań. Inspekcja Pracy może na przykład dać instrukcje lub nakazać firmie przeprowadzenie konkretnych działań. Inspekcja Pracy może również nałożyć grzywnę lub zgłosić firmę na policję, jeśli dochodzi do poważnych naruszeń prawa bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli firma nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w stosunku do Ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy, Inspekcja Pracy może zareagować poprzez podjęcie różnych działań.

Firma może dostać zakaz, jeśli pracownicy lub inne osoby są bezpośrednio narażeni na zagrożenie życia lub zdrowia. Zakaz oznacza, że praca musi natychmiast zostać wstrzymana i nie może być wznowiona, dopóki nie może być wykonywana w sposób bezpieczny.

Firma może uzyskać nakaz ze skutkiem natychmiastowym jeśli istnieje poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Nakaz ze skutkiem natychmiastowym oznacza, że błąd musi być usunięty natychmiast. Inspekcja Pracy może dać firmie prawo do wprowadzenia tymczasowe rozwiązania, dopóki nie jest możliwe stałe rozwiązanie problemu.

Jeśli firma dostaje nakaz z wyznaczonym terminem wykonania to znaczy, że może nadal działać, ale musi znaleźć trwałe rozwiązanie problemu przed upływem określonego terminu. Inspekcja Pracy określa dostatecznie długi termin, aby firma mogła znaleźć dobre i trwałe rozwiązanie problemu.

Firma może otrzymać nakaz bez obowiązku wykonania, jeśli naruszyła przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie musi podejmować żadnych czynności z powodu tej decyzji. Może się tak zdarzyć, jeśli firma rozwiąże problem przed zakończeniem inspekcji.

Firma może uzyskać nakaz zbadania sytuacji, jeśli Inspekcja Pracy ma konkretne podejrzenia, że warunki pracy nie są bezpieczne, albo jako część bardziej ogólnego dochodzenia lub bieżącej kontroli warunków w danej branży. Nakaz przeprowadzenia badania oznacza, że firma musi przeprowadzić badania, pobrać próbki i przeprowadzić kontrolę w celu zapewnienia, że warunki pracy są w porządku.

Firma może uzyskać nakaz konsultacji jeśli otrzyma nakaz w związku z poważnym lub złożonym problemem dotyczącym środowiska pracy, które jest trudne do rozwiązania, a które podlega rozporządzeniu o wykorzystaniu autoryzowanych konsultantów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Firma może także uzyskać nakaz konsultacji, jeśli otrzyma nakaz zbadania aspektów psychospołecznych pracy lub zastępowania substancji, jeśli otrzyma nakaz dotyczący wielu problemów zdrowotnych i bezpieczeństwa, lub jeśli nakaz dotyczy opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Nakaz konsultacji oznacza, że firma musi skorzystać z wykwalifikowanej firmy doradczej, aby rozwiązać problem i zapobiec problemom związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Firma, która otrzymała nakaz z terminem wykonania, nakaz ze skutkiem natychmiastowy, lub zakaz, musi przed upływem terminu poinformować Inspekcję Pracy, w jaki sposób problem został rozwiązany. Inspekcja Pracy może złożyć firmie jedną lub kilka niezapowiedzianych wizyt kontrolnych aby upewnić się, czy problemy zostały rozwiązane w sposób zadowalający.

Firma, która otrzymała nakaz z terminem wykonania, nakaz ze skutkiem natychmiastowy, lub zakaz, musi przed upływem terminu poinformować Inspekcję Pracy, w jaki sposób problem został rozwiązany. Inspekcja Pracy może złożyć firmie jedną lub kilka niezapowiedzianych wizyt kontrolnych aby upewnić się, czy problemy zostały rozwiązane w sposób zadowalający.

Kary administracyjne i zgłoszenie na policję

Inspekcja Pracy ma również możliwość nałożenia kary administracyjnej lub zgłosić firmę na policję.

Kara administracyjna daje firmie możliwość zakończenia sprawy, jeśli zapłaci ona karę w terminie. Firma ma zatem prawo nie zapłacić kary, ale wówczas Inspekcja Pracy może po upływie terminu płatności skierować sprawę na drogę sądową.

Firma może otrzymać karę administracyjną, jeżeli sprawa dotyczy rażącego naruszenia powszechnie znanych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub naruszenia obowiązku zgłoszenia do:
Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)

Inspekcja Pracy nakłada kary administracyjne tylko wtedy, gdy naruszenie jest jasne i proste i nie zależy od subiektywnej oceny.

Zgłoszenie na policję jest stosowane wówczas, gdy mowa jest o rażącym naruszeniu ustawy o środowisku pracy, jeśli firma nie przestrzega nakazów Inspekcji Pracy, lub za naruszenie obowiązku zgłoszenia do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT).

Policja może następnie postawić firmie zarzuty. To prokurator zdecyduje, czy należy wnieść oskarżenie przeciwko firmie i to na prokuratorze spoczywa ciężar dowodu.

Naruszenie ustawy o środowisku pracy podlega zwykle karze grzywny, ale w szczególnie poważnych przypadkach stosowna może być kara pozbawienia wolności. Naruszenie obowiązku zgłoszenia do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT) podlega zwykle karze grzywny.

Postanowienia, konsultacje z firmą i środki odwoławcze

Firma jest konsultowana w sprawie wszystkich decyzji, które nie są dla niej korzystne. Co do zasady, firma ma możliwość przedstawienia uwag ustnych w stosunku do błędów zauważonych przez Inspekcję Pracy. Jeśli przedstawiciel kierownictwa firmy nie jest obecny przy inspekcji, firma będzie konsultowana w formie pisemnej. Stanie się tak również w przypadku szczególnie skomplikowanego problemu bezpieczeństwa.

Firma może odwołać się od decyzji Inspekcji Pracy do Komisji odwoławczej ds bezpieczeństwa i higieny pracy, która jest niezależnym organem odwoławczym. Odwołanie musi być wysłane do Inspekcji Pracy w ciągu czterech tygodni po otrzymaniu decyzji. Inspekcja Pracy przekazuje odwołanie do Komisji odwoławczej ds bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli odwołanie zostanie złożone czas, decyzja Inspekcji Pracy zostaje zawieszona. Oznacza to, że w trakcie rozpatrywania odwołania, firma nie musi stosować się do nakazu. Nie ma to zastosowania w stosunku do odwołania od nakazu ze skutkiem natychmiastowym i zakazu, który musi być przestrzegany, choć firma odwołuje się od niego.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki: 8- 15
Piątki: 8- 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk