Wymagania dotyczące współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zagraniczne firmy pracujące czasowo w Danii oraz pracownicy oddelegowani do pracy zagranicą objęci są duńskimi przepisami, które stawiają wymagania dotyczące współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Przepisy są różne w zależności od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie.

Duńskie przepisy wymagają, aby współpraca w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach o określonej wielkości odbywała się w Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy (AMO). Dotyczy to firm zatrudniających pięciu lub więcej pracowników w tymczasowym miejscu pracy, a praca odbywa się w okresie co najmniej 14 dni.

Aby mieć pewność na temat ilości zatrudnionych, należy liczyć wszystkich pracowników w tymczasowym miejscu pracy, którzy nie należą do kadry kierowniczej firmy.

Jeśli jest mniej niż 5 pracowników, lub praca wykonywana jest przez krótszy okres czasu, nie ma wymogu AMO, ale pracodawca jest zobowiązany do zapoznania menedżerów i pracowników z zasadami BHP, a osoby te mają obowiązek współpracy.

Jeżeli pracodawca ma 35 lub więcej zatrudnionych w tymczasowym miejscu pracy przez okres co najmniej 4 tygodni, powinien on poza AMO również utworzyć komisję BHP.

Do obowiązków AMO należy zapewnienie dobrych warunków pracy i zapobieganie problemom bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Współpraca w zakresie bhp - dla inwestorów i wykonawców

Wszystkie firmy, które pracują w Danii, muszą angażować swoich pracowników w działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Dotyczy to również placów budowy, w przypadku których inwestorzy i wykonawcy mają szczególny obowiązek komunikowania się i interdyscyplinarnego koordynowania prac bhp.

W związku z tym Duńska Inspekcja Pracy przygotowała plakat i dwa arkusze informacyjne, ułatwiające rozeznanie w przepisach i zawierające pomysły na praktyczną realizację tego zadania przez inwestorów i wykonawców. Więcej informacji i materiały można znaleźć tutaj:

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy (AMO)

Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy (AMO) zajmuje się codziennymi i ogólnymi zadaniami związanymi z bezpieczeństwem pracy. Innymi słowy AMO jest to wewnętrzna organizacja współpracująca dla stworzenia odpowiednich warunków pracy. Kluczowymi osobami w AMO są pracodawca lub jego przedstawiciel, wybrani przedstawiciele BHP i wskazani menadżerowie. Przewodniczącym musi być pracodawca lub jego reprezentant.

Pracodawca powinien określić niezbędną liczbę członków AMO we współpracy z pracownikami i menadżerami.Jeżeli pracodawca ma 35 lub więcej zatrudnionych w tymczasowym miejscu pracy przez okres co najmniej czterech tygodni, firma musi mieć Organizację bezpieczeństwa i higieny pracy (AMO) na dwóch poziomach z grupami BHP komisją BHP.

Grupa BHP i komisja BHP

Jeżeli pracodawca ma 35 lub więcej zatrudnionych w tymczasowym miejscu pracy przez okres co najmniej czterech tygodni, firma musi mieć Organizację bezpieczeństwa i higieny pracy (AMO) na dwóch poziomach z grupami BHP komisją BHP.

Codzienne zadania muszą być obsługiwane przez jedną lub więcej grup BHP. Grupa BHP składa się z wyznaczonego menadżera i wybranego zakładowego inspektora BHP.

Jedna luk kilka komisji BHP ma za zadanie planowanie, kierowanie i koordynacja współpracy w firmie wokół bezpieczeństwa i higieny pracy. Komisja BHP składa się z menadżerów i inspektorów BHP z jednej ub kilku grup BHP.

Zakładowy inspektor BHP

Zakładowi inspektorzy BHP, którzy są członkami Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy (AMO) i / lub komisji BHP, muszą być wybrani przez i wśród pracowników. Zakładowi inspektorzy BHP reprezentują pracowników i dlatego muszą pozostawać z nimi w kontakcie.

Do zadań zakładowych inspektorów BHP należy zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Zakładowy inspektor BHP powinien wraz z menadżerem zapewniać dobre środowisko pracy oraz zapobiegać problemom związanym z bezpieczeństwem. Do zadań zakładowego inspektora BHP należy również zwrócenie menadżerom i kolegom w pracy uwagi na własne i innych bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Wybór zakładowego inspektora BHP

Zakładowy inspektor BHP wybierany jest przez wszystkich pracowników firmy, których będzie reprezentować w AMO. Zakładowy inspektor BHP wybierany jest zasadniczo na okres dwóch lat.

Zakładowy inspektor BHP jest częścią AMO w firmie.

Szkolenie BHP

Pracodawca musi zapewnić, aby zakładowi inspektorzy BHP i menadżerowie w Organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy (AMO) ukończyli duńskie szkolenie BHP trwające 3 dni.

Szkolenie BHP dają zakładowym inspektorom BHP i menadżerom w AMO podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie ma ponadto przyczynić się do systematycznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmować zarówno kierownictwo i jak pracowników.

Szkolenie BHP musi być odbyte w ciągu 3 miesięcy od wyboru lub wskazania inspektora BHP lub menadżera.

Członkowie AMO, którzy odbyli zagraniczne przeszkolenie BHP, muszą przejść duńskie szkolenie dodatkowe, chyba że duńska Inspekcja Pracy uzna, że zagraniczne kwalifikacje są wystarczające.

W związku z zapytaniem dotyczącym oceny kompatybilności zagranicznych kursów BHP należy poinformować, czy ten zagraniczny kurs BHP odpowiada trzydniowemu kursowi BHP, lub też czy zagraniczny kurs BHP odpowiada innemu kursowi.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk