Spring over hovedmenu

Regler for udstationerede chauffører

Der gælder særlige regler for udstationering af chauffører til Danmark. Chaufføren har krav på en minimumstimesats, og den udenlandske transportvirksomhed har pligt til at indsende en udstationeringserklæring via en særlig EU-portal for vejtransport.

Reglerne for udstationering af chauffører gælder for udenlandske førere, der er ansat i en virksomhed, der er etableret i et andet EU-land.

Chaufføren betragtes som udstationeret i Danmark, når han eller hun udfører en af disse transportformer:

  • Cabotage med gods eller passagerer
  • Den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport, hvor der er af- og pålæsningssted i Danmark
  • Ikke-bilateral international transport (tredjelandskørsel).

Registrering med udstationeringserklæring

Når en udenlandsk transportvirksomhed udstationerer en chauffør til Danmark, skal den registrere chaufføren via EU-portalen for udstationeringserklæringer. Portalen er forbundet til Informationssystemet for det indre marked (IMI).

Udstationeringen skal registreres for en periode på mindst 1 dag og højst 6 måneder. Erklæringen skal indsendes inden udstationeringens start.

Virksomheden har pligt til at registrere chaufføren, og chaufføren har pligt til at medbringe og fremvise udstationeringserklæringen i tilfælde af vejsidekontrol.

EU-portal for udstationeringserklæringer (vejtransport)

Politiet og Færdselsstyrelsen kan udføre vejsidekontrol

I Danmark kan både Politiet og Færdselsstyrelsen kontrollere, om anmeldelsespligten er overholdt.

Når chaufføren bliver stoppet af kontrolmyndighederne, skal chaufføren kunne fremvise en gyldig udstationeringserklæring, enten elektronisk eller i form af en papirkopi. Det er vigtigt, at dokumentets QR-kode kan scannes.

Chaufføren skal også kunne fremvise dokumentation på, at transporterne finder sted i Danmark, fx i form af fragtbreve. Fragtbrevene skal omhandle de transporter, der har af- eller pålæsningssted i Danmark i udstationeringsperioden.

Endelig skal chaufføren fremvise data fra takografen. Især er det vigtigt, at nationalitetsmærket er registreret for de medlemsstater, chaufføren er kørt ind i. Vejsidekontrolløren vil sammenholde data fra takografen med fragtbrevene for at sikre sig, at udstationeringserklæringen er gyldig.

Manglende registrering kan straffes med bøde

Hvis virksomheden ikke overholder reglerne om registrering i EU-portalen for vejtransport, kan det danske politi udstede en bøde. En bøde for manglende eller mangelfuld anmeldelse er som udgangspunkt på 10.000 kr. i førstegangstilfælde for hver kørsel, der ikke er anmeldt korrekt.

Bøden kan fordobles anden gang bestemmelsen overtrædes og ved hver efterfølgende overtrædelse. Det er virksomheden, der skal betale bøden.

Krav på minimumstimesats

Chaufføren har krav på en minimumstimesats, når han kører cabotage med gods eller passagerer og den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport med af- og pålæsningssted i Danmark. Selv om chaufføren også betragtes som udstationeret, når han kører tredjelandskørsel, er han ikke berettiget til minimumsløn i den situation.

Vejstrækningen fremgår af dokumentationen for transporten, fx det såkaldte CMR-fragtbrev, som sammenholdes med data fra takografen.

Minimumstimesatsen, som udenlandske chauffører er sikret ved kørsel i Danmark, svarer til den løn, som danske arbejdsgivere skal betale for tilsvarende arbejde.

Læs mere om lønforhold for udstationerede chauffører

Typer af kørsel, der udløser krav om udstationeringserklæring eller minimumstimesats

Kørselstype

Krav om udstationeringserklæring

Krav på minimumstimesats

Cabotage med gods eller passagerer

Ja

Ja

Den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport, hvor vejstrækningen har af- og pålæsningssted i Danmark

Ja

ja

Ikke-bilateral international transport (Tredjelandskørsel)

Ja

Nej

Grupper, der ikke er omfattet af udstationeringsreglerne

  • Selvstændige vognmænd, der kører selv, er undtaget fra reglerne, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem operatør og fører.
  • Chaufførvikarer er ikke omfattet af reglerne, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem den udstationerende virksomhed og arbejdstageren.
  • Chauffører af varebiler med en vægt på over 2.500 kg har pligt til at registrere sig under udførelsen af en af de omfattede transporter. Chaufføren har dog ikke ret til minimumstimesatsen.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Færdselsstyrelsen

Telefontid:
Mandag: 9.00 - 14.00
Tirsdag: 9.00 - 14.00
Onsdag: lukket
Torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag 9.00 – 13.00

+45 72 21 88 99
E-mail: info@fstyr.dk