Spring over hovedmenu

Dine rettigheder som udstationeret lønmodtager

Hvis du er udstationeret til arbejde i Danmark, og din arbejdsgiver er en udenlandsk virksomhed, der midlertidigt leverer en tjenesteydelse i Danmark, er du omfattet af udstationeringsloven.

Som udstationeret lønmodtager har du ligesom danske borgere ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Du er også omfattet af danske regler om ligebehandling og ligeløn, forskelsbehandling og visse regler om arbejdstid. Du er som udgangspunkt omfattet af feriereglerne i dit hjemland, men er sikret de minimumsregler, der følger af den danske ferielov.

Hvad er en udstationeret lønmodtager? Og hvad er udstationering?

En udstationeret lønmodtager er en ansat, der sædvanligvis arbejder i et andet land, og som er sendt til Danmark for at arbejde i en begrænset periode. En udenlandsk virksomhed har udstationeret lønmodtagere til Danmark i følgende situationer:

  • Virksomheden har sendt en ansat til Danmark for at levere en tjenesteydelse til en modtager i Danmark, fx en virksomhed eller en privatperson.
  • Virksomheden har i sin egenskab af vikarbureau eller lignende stillet en ansat til rådighed for en brugervirksomhed i Danmark.
  • Virksomheden har sendt en ansat til Danmark for at arbejde for en virksomhed, der er en del af samme koncern eller som på lignende måde har tilknytning til den udstationerende virksomhed.

Det er en betingelse for at være omfattet af udstationeringsloven, at der eksisterer et ansættelsesforhold mellem den ansatte og den virksomhed, der foretager udstationeringen, eller som stiller den ansatte til rådighed for den udstationerende virksomhed.

En anden betingelse for at være omfattet af udstationeringsloven er, at den virksomhed, der foretager udstationeringen, reelt skal være etableret i hjemlandet, hvilket vil sige, at virksomheden skal have væsentlige aktiviteter i hjemlandet.

Dine rettigheder som udstationeret lønmodtager

Det fremgår af udstationeringsloven, at lønmodtagere, der er udstationeret i Danmark af en udenlandsk virksomhed, er omfattet af følgende lovgivning:

Arbejdsmiljøloven Offshoresikkerhedsloven Lov om luftfart LigebehandlingslovenLigelønslovenForskelsbehandlingslovenFunktionærlovens § 7 og § 9, stk. 1VikarlovenLov om gennemførelse af visse dele af arbejdstidsdirektivetVisse regler med hensyn til ferieLov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. - § 5 og § 6Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v.Udstationeringsloven

Udstationeringsloven beskytter også en udstationeret lønmodtager mod ugunstig behandling fra arbejdsgiveren og sikrer, at den udstationerede lønmodtager kan rejse en sag i Danmark om hans eller hendes rettigheder som udstationeret.

Minimumsløn?

I Danmark er der ingen lovbestemt minimumsløn. Løn er primært fastsat i kollektive overenskomster. Det anbefales derfor, at virksomheder, der udstationerer lønmodtagere i Danmark, kontakter arbejdsmarkedets parter for information om lønvilkår.

Læs mere om løn og arbejdstid i Danmark

Andre vilkår

Udstationering inden for landbruget mv. – krav til boligforhold

Hvis en udstationeret lønmodtager udfører landbrugsarbejde eller husligt arbejde, hvor logi er en del af lønnen, skal arbejdsgiveren sørge for gode og tidssvarende boligforhold samt at lønmodtageren har rent sengelinned og håndklæder.

Arbejdsgiveren skal desuden betale for forsikring af lønmodtagerens ejendele på et niveau, der svarer til en almindelig familieforsikring.

Udstationering inden for funktionærområdet

Hvis en udstationeret lønmodtager udfører funktionærarbejde, skal arbejdsgiveren dække eventuelle udgifter til rejse og ophold i Danmark. Det gælder, hvis lønmodtageren sendes fra det faste arbejdssted i Danmark til midlertidigt at udføre arbejde et andet sted. Ved funktionærarbejde forstås typisk arbejde inden for området handel, kontor og salg.

Langtidsudstationering

Hvis en lønmodtager er udstationeret til Danmark i en periode, som varer ud over 12 måneder, skal arbejdsgiveren sikre lønmodtageren en række yderligere vilkår og rettigheder, som gælder ved arbejde i Danmark.

Arbejdsgiveren kan forlænge perioden på op til 18 måneder, før de yderligere vilkår og rettigheder skal finde anvendelse.

De yderligere regler, som kan finde anvendelse, når en lønmodtager er udstationeret udover 12 eller 18 måneder er:

DeltidslovenLoven sikrer, at der ikke sker uberettiget forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte. Derudover har loven til formål at lette muligheden for deltidsarbejde.

Lov om tidsbegrænset ansættelseLoven indeholder regler, der skal forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser.

Visse af funktionærlovens bestemmelserLoven fastsætter vilkår og regler for funktionærers ansættelsesforhold, fx om løn under sygdom (§ 5) og ret til at organisere sig og forhandle med arbejdsgiveren (§ 10).

Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedetLoven sikrer, at arbejdsgiveren ikke anvender lønmodtageres helbredsoplysninger til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse.

Lov om ret til fravær af særlige familiemæssige årsager Loven sikrer lønmodtagere ret til fravær fra arbejdet ved særlige familiemæssige årsager blandt andet i tilfælde af sygdom eller ulykke.

Udstationeringsloven sikrer dine rettigheder

Udstationeringsloven gennemfører EU’s udstationeringsdirektiv i Danmark. Formålet med direktivet er at sikre fair konkurrence, og at lønmodtagernes rettigheder respekteres ved udstationering i en anden medlemsstat.

Direktivet sikrer, at lønmodtagere, der udstationeres i et land, der er medlem af EU eller EØS-samarbejdet, sikres en række af de arbejdsvilkår, der gælder i det land, de er udstationeret til.

Udstationeringsloven gennemfører desuden EU’s håndhævelsesdirektiv i Danmark. Håndhævelsesdirektivet har til formål at sikre en bedre håndhævelse af rettighederne i udstationeringsdirektivet og at hindre misbrug og omgåelse.

EU og EØS-lande

Azorerne
Balearerne
Belgien
Bulgarien
Ceuta
Cypern (syd-ø)
Danmark
De Kanariske øer
Estland
Finland
Frankrig
Gibraltar
Grækenland
Guadeloupe
Guyana

Hebriderne
Irland
Island
Isle of Wight
Italien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madeira
Malta
Martinique
Nederlandene
Norge
Polen

Portugal
Reunion
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og Nordirland
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne

Har du spørgsmål?

Kontakt Beskæftigelsesministeriet
Telefontid
Mandag til torsdag 8.30 - 16.00
Fredag 8.30 - 15.30

Telefon: +45 72 20 50 00
E-mail: bm@bm.dk

De danske hovedorganisationer

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk