Spring over hovedmenu

Udstationerede vikarer

Udenlandske vikarer, som er udstationeret for at arbejde i Danmark, er omfattet af de danske regler om vikarers rettigheder. Rettighederne betyder, at vikarer som udgangspunkt ikke må være dårligere stillet, end hvis de var ansat i den virksomhed, hvor de udfører arbejdet.

Hvad er en vikar?

En vikar efter vikarloven er en person, der er ansat i et vikarbureau for at blive udsendt til midlertidigt arbejde på en brugervirksomhed, fx et gartneri.

Vikarloven gælder ikke, hvis en lønmodtager er ansat midlertidigt uden at være udsendt af et vikarbureau.

Hvilke forpligtelser har vikarbureauet?

Vikarloven indeholder et princip om ligebehandling. Det betyder, at vikaren mindst skal have samme vilkår, som det, der ville være krav på i henhold til lovgivning, kollektiv overenskomst eller andre bindende generelle bestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte på brugervirksomheden til den samme arbejdsopgave. Princippet om ligebehandling gælder blandt andet følgende vilkår:

 • Arbejdstidens længde
 • Overarbejde
 • Pauser
 • Hvileperioder
 • Natarbejde
 • Fri på helligdage
 • Aflønning.

En vikar har ret til at få oplysninger om de ansættelsesvilkår, der gælder i den virksomhed, hvor vikararbejdet bliver udført. Vikaren kan bede vikarbureauet om oplysningerne.

Vikarbureauet skal:

 • Anmelde vikarens ydelse til brugervirksomheden til RUT
 • Indgå en ansættelseskontrakt med vikaren

Vikarbureauet bør desuden sikre, at vikaren har de helbredsattester og lovpligtige kvalifikationer, der er nødvendige ift. det arbejde der skal udføres.

Arbejde, som er dækket af en kollektiv overenskomst

Hvis vikararbejdet er dækket af en kollektiv overenskomst, der er indgået af de mest repræsentative parter på det danske arbejdsmarked, og som gælder på hele det danske område, gælder vikarlovens ligebehandlingsprincip ikke. Det betyder, at selvom overenskomsten stiller vikaren dårligere, end vikaren ville være stillet efter ligebehandlingsprincippet, er vilkårene efter overenskomsten stadig lovlige.

Læs mere om kollektive overenskomster

Hvilke forpligtelser har brugervirksomheden?

Brugervirksomheden er den virksomhed, hvor vikararbejdet bliver udført. Brugervirksomheden har følgende forpligtelser:

 • Virksomheden skal sikre, at vikarer bliver informeret om ledige stillinger i virksomheden. På den måde sikres det, at vikarer har samme mulighed for at blive ansat i en ledig stilling som andre ansatte i virksomheden.
 • Virksomheden skal sikre, at vikarer har adgang til virksomhedens fælles faciliteter, fx en kantine, på lige fod med virksomhedens egne ansatte.
 • Virksomheden skal give oplysninger om sin brug af vikarer til virksomhedens lønmodtagerrepræsentanter, hvis brugervirksomheden er omfattet af lov om information og høring af lønmodtagere, eller hvis en tilsvarende pligt følger af kollektiv overenskomst (en samarbejdsaftale).
 • Virksomheden skal informere vikarbureauet om de vilkår, der gælder på virksomheden, som den udstationerede vikar også skal sikres.
 • Virksomheden skal i rimelig tid inden informere vikarbureauet, hvis virksomheden udstationerer den udstationerede vikar videre til et andet EU- eller EØS-land.

Pligter efter arbejdsmiljøloven:

 • Vikararbejdet skal være omfattet af brugervirksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
 • Vikarer skal være omfattet af AMO og kunne kontakte arbejdsmiljørepræsentanten.
 • Brugervirksomheden skal stille personlige værnemidler til rådighed.
 • Brugervirksomheden skal tegne arbejdsskadeforsikring og anmelde arbejdsulykker.

Ved sæsonarbejde, hvor 10 eller flere er beskæftiget samtidig i mindst 3 ud af 12 sammenhængende måneder, skal der være en arbejdsmiljøorganisation (AMO) og en arbejdsmiljørepræsentant.

Kan en vikar ansættes af brugervirksomheden?

Det er tilladt for en brugervirksomhed at ansætte en vikar efter vikariatet er slut. Vikarbureauet kan ikke modsætte sig dette, men kan i den forbindelse kræve en rimelig betaling fra brugervirksomheden. Det gælder især tjenester, der er ydet til brugervirksomheden i forbindelse med udsendelse, ansættelse og uddannelse af vikarer.

Et vikarbureau må ikke kræve betaling af lønmodtagere i forbindelse med sådan en ansættelse.

Læs mere om de danske hovedorganisationer

De danske hovedorganisationer oplyser gerne om indholdet af de kollektive overenskomster, herunder om centrale forhold som løn mv.
 

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Hovedorganisation for 14 arbejdsgiverorganisationer på det private arbejdsmarked inden for industri, handel, transport, service og byggeri.
 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Paraplyorganisation for fagforbund og  karteller. Repræsenterer 1,4 millioner medlemmer på tværs af forskellige faglige områder.

Har du spørgsmål?

Kontakt Beskæftigelsesministeriet

Telefontid:
Mandag til torsdag 8.30 - 16.00
Fredag 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00

bm@bm.dk