Zasady dla kierowców delegowanych

W przypadku delegowania kierowców do Danii obowiązują specjalne zasady. Kierowcy przysługuje minimalna stawka godzinowa, a przedsiębiorstwo zagraniczne jest zobowiązane do rejestrowania delegowanych kierowców w systemie rejestracji ‚IMI’ wspólnym dla krajów UE.

Zasady delegowania kierowców dotyczą zagranicznych kierowców, którzy są zatrudnieni przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej.

Kierowca jest uważany za delegowanego do Danii, gdy wykonuje jeden z poniżej wymienionych rodzajów transportu: - Przewóz kabotażowy towarów lub pasażerów- Początkowy lub końcowy odcinek drogowy transportu kombinowanego, na którym znajduje się punkt załadunku i rozładunku w Danii- Przewóz bilateralny (cross-trade)

Rejestracja deklaracji delegowania kierowcy

Kiedy zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe deleguje kierowcę do Danii, ma obowiązek zarejestrować kierowcę za pośrednictwem unijnego portalu do składania deklaracji. Portal jest połączony z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Delegowanie kierowcy musi być zarejestrowane na okres co najmniej 1-ego dnia i nie więcej niż 6 miesięcy. Oświadczenie należy złożyć przed rozpoczęciem delegowania.

Przedsiębiorstwo zagraniczne ma obowiązek zarejestrować kierowcę, a kierowca ma obowiązek posiadania i okazania dowodu rejestracji, na wypadek kontroli drogowej.

Portalu służącym do przedkładania zgłoszeń delegowania w transporcie drogowym

Policja i Urząd Ruchu Drogowego przeprowadzają kontrole drogowe

W Danii zarówno Policja, jak i Duńska Agencja Transportu maja prawo kontrolować, czy obowiązek zgłoszenia delegacji został spełniony. W przypadku zatrzymania kierowcy przez organy kontrolne, kierowca musi być w stanie przedstawić ważne zgłoszenie delegowania, w formie drukowanej kopii papierowej lub formie elektronicznej. Ważne jest, aby organy kontrolne miały możliwość zeskanowania kodu QR dokumentu. Kierowca musi też być w stanie przedstawić dokumentację, że transporty odbywają się na terenie Danii, np. w postaci listów przewozowych. Listy przewozowe muszą obejmować transporty, które w okresie delegowania mają rozładunek lub załadunek na terenie Danii.

Na koniec kierowca musi przedstawić zapisy tachografu pojazdu. W szczególności ważne jest, aby znak przynależności państw członkowskich był zarejestrowany w tym państwie, do którego kierowca wjechał. Organ kontrolny porówna zapisy tachografu pojazdu z listami przewozowymi, aby upewnić się, że deklaracja delegowania jest ważna. 

Za brak rejestracji grozi grzywna

Jeśli przedsiębiorstwo nie zastosuje się do przepisów dotyczących rejestracji oddelegowanych do Danii kierowców w rejestrze IMI, może zostać ukarane przez duńską policję karą grzywny. Grzywna za brak lub niepełną rejstracje wynosi zasadniczo 10 000 DKK w przypadku pierwszego naruszenia przepisu o deklaracji delegowania. Kara zostaje podwojona przy każdym następnym naruszeniu. Karę grzywny płaci przedsiębiorstwo.

Wymóg minimalnej stawki godzinowej

Kierowcy przysługuje minimalna stawka godzinowa, gdy wykonuje transport drogowy lub przewóz kabotażowy, i gdy początkowy lub końcowy odcinek drogowy transportu kombinowanego z punktami rozładunku i załadunku znajduje się w Danii. Natomiast jeśli kierowca jest również uznawany za oddelegowanego, gdy prowadzi usługi dla krajów trzecich, nie otrzymuje on w takiej sytuacji płacy minimalnej.

Kierowcy przysługuje minimalna stawka godzinowa od momentu rozpoczęcia przejazdu kabotażowego lub części drogowej transportu kombinowanego, do momentu rozpoczęcia rozładunku.Trasa (odcinek drogi) wynika z dokumentacji przewozu np. listu przewozowego CMR, który jest porównywany z zapisami tachografu pojazdu.

Minimalna stawka godzinowa, która jest gwarantowana zagranicznym kierowcom podczas wykonywania transportu w Danii odpowiada duńskiej stawce godzinowej.

Przeczytaj więcej o warunkach wynagradzania kierowców delegowanych

Rodzaje przewozów, które powodują obowiązek zgłoszenia o delegowaniu kierowcy lub minimalnej stawki godzinowej

Rodzaj przewozu

Obowiązek zgłoszenia o delegowaniu kierowcy

Obowiązek minimalnej stawki godzinowej

Przewóz kabotażowy towarów lub pasażerów

Tak

Tak

Początkowy lub końcowy odcinek drogowy transportu kombinowanego, na którym znajduje się punkt załadunku i rozładunku w Danii

Tak

Tak

Transport z/do krajów trzecich

Tak

Nie

Grupy nieobjęte zasadami delegowania

  • Kierowcy ciężarówek pracujący na własny rachunek, są zwolnieni z przepisów, ponieważ między operatorem a kierowcą nie istnieje żaden stosunek pracy.
  • Przepisy nie dotyczą kierowców tymczasowych, ponieważ między firmą delegującą a pracownikiem nie istnieje stosunek pracy.
  • Kierowcy samochodów dostawczych o masie powyżej 2500 kg są zobowiązani do zarejestrowania się przy wykonywaniu jednego z wyżej wymienionych transportów. Kierowcy jednak nie przysługuje minimalna stawka godzinowa. 

 

Masz pytania?

Zwróć się do duńskiego Urzędu Ruchu Drogowego

Godziny otwarcia
Poniedziałek: 9.00 - 14.00
Wtorek: 09:00 - 14:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 9.00-14.00
Piątek 9.00-13.00

+45 72 21 88 99
E-mail: info@fstyr.dk