Spring over hovedmenu

Zgłoszenie do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług

Zagraniczne firmy pracujące w Danii muszą postępować zgodnie z duńskimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podatków. Zgłoszenie do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT) jest niezbędne po to, aby duńskie władze były w stanie nadzorować firmy zagraniczne.

Jeśli firma zagraniczna ma zamiar czasowo wykonywać pracę w Danii, należy zgłosić firmę i swoje zadania do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT). Dotyczy to również osób pracujących na własny rachunek oraz firm, które nie prowadzą żadnej aktywności w kraju pochodzenia.

W jaki sposób należy zgłosić firmę do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)?

Należy zgłosić firmę i zadania do RUT drogą elektroniczną przez stronę internetową virk.dk. Nie jest możliwe zgłoszenie firmy na papierze. Zgłoszenie można dokonać bez posiadania elektronicznego numeru identyfikacyjnego lub podpisu elektronicznego. Zgłoszenie może być wykonane w językach angielskim, niemieckim, polskim i duńskim.

Zgłoś firmę do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług

Pytania i odpowiedzi RUT (virk.dk)

Po zgłoszeniu firmy do RUT, otrzymasz pokwitowanie z numerem RUT. Numer ten będzie potrzebny do kontaktów z duńskimi władzami.

Dokumentacja dla zleceniodawcy

Jeśli wykonujesz prace w sektorze budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, szkółkarstwa, ogrodownictwa lub prac porządkowych, powinieneś przekazać swojemu zleceniodawcy dowód zgłoszenia do rejestru RUT. Dokumentację rejestracji stanowi na przykład pokwitowanie przyjęcia zgłoszenia.

Co należy zgłosić do RUT?

Przy zgłaszaniu firmy do RUT, należy podać następujące informacje:

Firmy z pracownikami:

 • Nazwa firmy, adres firmy i dane kontaktowe
 • Data rozpoczęcia i zakończenia zadania
 • Miejsce, gdzie zadanie będzie wykonywane
 • Kontakt z firmą
 • Kod klasyfikacji sektorowej firmy
 • Tożsamość pracowników delegowanych i czas trwania delegowania
 • Numer rejestracyjny VAT w kraju pochodzenia (jeśli istnieje)
 • Kwestie zabezpieczenia społecznego w kraju dla tych pracowników, którzy zostali zgłoszeni
 • Duński zleceniodawca (chyba że jest to osoba prywatna).

Zleceniodawcą jest ta osoba, lub firma, z którą masz umowę na wykonanie zadania.

Osoby pracujące na własny rachunek:

 • Nazwa firmy, adres firmy i dane kontaktowe
 • Data rozpoczęcia i zakończenia zadania
 • Miejsce, gdzie zadanie będzie wykonywane

Kod klasyfikacji sektorowej firmy.

Kiedy należy zgłosić firmę do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług (RUT)?

Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy. Zmiany w zarejestrowanych informacjach należy zgłaszać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym od ich wejścia w życie.

Przed zgłoszeniem pracy tymczasowej należy utworzyć konto użytkownika w RUT. Po utworzeniu konta, można używać je do zgłaszania nowych zadań lub do zmiany już zgłoszonych informacji.

Ryzyko nałożenia kary

Państwa przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłoszenia świadczonych usług lub zmian ich zakresu w Rejestrze RUT. W razie niedokonania zgłoszenia, lub podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym na przedsiębiorstwo może zostać nałożona kara pieniężna. W razie niedokonania zgłoszenia usług w Rejestrze RUT Inspektorat Pracy może nałożyć na Państwa przedsiębiorstwo karę w wysokości 10 000 koron duńskich, lub wnieść do Policji wniosek o oskarżenie. Wymiar kary zostaje podwyższony do 20 000 koron duńskich w razie, gdy przedsiębiorstwo kilkakrotnie naruszyło obowiązek zgłaszania świadczonych usług w RUT.

W razie niezgłoszenia usługi w Rejestrze RUT najpoważniejszą konsekwencję stanowi nałożenie na przedsiębiorstwo kary naliczanej w stawce dziennej do czasu dokonania zgłoszenia.

Start-up Denmark

Start-up Denmark jest to inicjatywa rządu duńskiego, która daje utalentowanym zagranicznych przedsiębiorcom możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w Danii. Inicjatywa ta ma na celu promowanie przedsiębiorczości.

Czytaj więcej na temat Start-up Denmark (po angielsku)

Prowadzenie działalności gospodarczej w Danii

Jeśli czasowo wykonujesz pracę w Danii, musisz stosować się do szeregu duńskich zasad. Informacje o tych zasadach i wymaganej rejestracji otrzymasz od Urzędu do spraw działalności gospodarczej (Erhvervsstyrelsen). Informacje te są dostępne w językach angielskim, niemieckim i polskim.

Dowiedz się więcej o działalności gospodarczej w Danii (po angielsku)

Masz pytania?

Kontakt do RUT (Duński Rejestr Zagranicznych Świadczycieli Usług)
w Erhvervsstyrelsen (Urząd do spraw działalności gospodarczej)

+45 72 20 00 36
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim

rut@erst.dk