Personel tymczasowy oddelegowany do pracy za granicą

Zagraniczny personel tymczasowy, który jest oddelegowany do pracy w Danii, podlega duńskim przepisom dotyczącym praw pracowników tymczasowych. Prawa te mówią, że personel tymczasowy generalnie musi być zatrudniony na takich samych zasadach jak stali pracownicy firmy, w której personel ten wykonuje pracę tymczasową.

Zagraniczny personel tymczasowy, który jest oddelegowany do pracy w Danii, podlega duńskim przepisom dotyczącym praw pracowników tymczasowych. Prawa te mówią, że personel tymczasowy generalnie musi być zatrudniony na takich samych zasadach jak stali pracownicy firmy, w której personel ten wykonuje pracę tymczasową.

Istnieje odrębna ustawa o pracy tymczasowej, czyli Prawo dotyczące statusu prawnego pracowników tymczasowych delegowanych przez agencję pracy tymczasowej, nazywane w skrócie "ustawa o pracy tymczasowej".

Co to znaczy "pracownik tymczasowy"?

Pracownik tymczasowy jest to według prawa osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej i oddelegowana do pracy w przedsiębiorstwie użytkownika, np. w ogrodnictwie.

Ustawa o pracy tymczasowej nie ma zastosowania, gdy pracownik jest zatrudniony na okres czasowy ale nie jest oddelegowany przez agencję pracy tymczasowej.

Jakie obowiązki spoczywają na agencji pracy tymczasowej?

Ustawa o pracy tymczasowej zawiera zasadę równego traktowania.

Oznacza to, że pracownik tymczasowy musi mieć co najmniej takie same warunki, jakie miałby jako zatrudniony bezpośrednio w przedsiębiorstwie użytkownika na tym samym stanowisku. Warunki te dotyczą stosunku do prawa, układów zbiorowych lub innych obowiązujących przepisów ogólnych. Zasada równego traktowania obejmuje następujące warunki:

 • Wymiar czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Przerwy
 • Okresy odpoczynku
 • Praca na nocną zmianę
 • Czas wolny w niedziele i święta
 • Wynagrodzenie.

Pracownik tymczasowy ma prawo do uzyskania informacji o warunkach zatrudnienia obowiązujących w firmie, w której ma wykonywać pracę tymczasową. W tym celu pracownik tymczasowy może zwrócić się do agencji pracy tymczasowej.

Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek:

 • Zgłaszać pracę świadczoną przez pracownika tymczasowego na rzecz przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika do RUT
 • Zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym

Agencja pracy tymczasowej powinna ponadto zapewnić, że pracownik tymczasowy posiada świadectwa zdrowia i wymagane prawem kwalifikacje niezbędne do wykonywania planowanej pracy.

Praca objęta układem zbiorowym

Jeśli praca tymczasowa jest objęta układem zbiorowym zawartym przez najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli duńskiego rynku pracy, który to układ obejmuje cały obszar duński, to zasada równego traktowania zawarta w ustawie o pracy tymczasowej nie ma zastosowania. Oznacza to, że choć według umowy pracownik tymczasowy jest traktowany w sposób mniej korzystny w stosunku do zasady równego traktowania, to warunki umowy nadal są legalne.

Czytaj więcej na temat układów zbiorowych

Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorstwie użytkownika?

Przedsiębiorstwo użytkownika to firma, w której pracownik tymczasowy wykonuje pracę. Na przedsiębiorstwie użytkownika spoczywają następujące obowiązki:

 • Firma musi zapewnić, aby pracownicy tymczasowi byli informowani o wolnych stanowiskach pracy w firmie. W ten sposób pracownicy tymczasowi mają zapewnione takie same możliwości zatrudnienia na wakujące stanowiska jak inni pracownicy w firmie.
 • Firma musi zapewnić pracownikom tymczasowym dostęp do obiektów wspólnych, jak na przykład stołówka, na równi z własnymi pracownikami.
 • Firma musi przedstawić przedstawicielom pracowników informacje o wykorzystaniu pracowników tymczasowych, jeśli przedsiębiorstwo użytkownika podlega ustawie o informacji i konsultacji z pracownikami, lub jeśli podobny obowiązek wynika z układu zbiorowego (umowa o współpracy).
 • Przedsiębiorstwo powinno powiadomić biuro pracy tymczasowej o warunkach obowiązujących przedsiębiorstwo, a które pracownik zatrud-niony na zastępstwo także musi mieć zapewnione.
 • Przedsiębiorstwo z odpowiednim wyprzedzeniem ma obowiązek powi-adomić biuro pracy tymczasowej, jeżeli przedsiębiorstwo deleguje wcześniej oddelegowanego pra-cownika zatrudnionego na zastępstwo do innego państwa członkowskiego Unii lub państwa będącego stroną Porozumienia EOG.

Obowiązki wynikające z ustawy o środowisku pracy

 • Praca tymczasowa musi być objęta oceną ryzyka zawodowego (APV) przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika
 • Pracownicy tymczasowi muszą być objęci organizacją bhp (AMO) i muszą mieć zapewnioną możliwość kontaktu z przedstawicielem ds. bhp.
 • Przedsiębiorstwo pracodawcy użytkownika musi udostępniać pracownikom środki ochrony indywidualnej.
 • Przedsiębiorstwo pracodawcy użytkownika ma obowiązek ubezpieczyć pracowników od wypadków przy pracy i zgłaszać wypadki przy pracy.

W przypadku prac sezonowych, przy których zatrudnionych jest równocześnie 10 lub więcej osób, pracujących przez co najmniej 3 miesiące w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, należy powołać organizację ds. bhp (AMO) oraz przedstawiciela ds. bhp.

Czy pracownik tymczasowy może być zatrudniony przez przedsiębiorstwo użytkownika?

Przedsiębiorstwo użytkownika może zatrudnić pracownika tymczasowego po ukończeniu przez niego pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej nie może się temu sprzeciwić, ale może w związku z tym żądać odpowiedniej zapłaty od przedsiębiorstwa użytkownika. Dotyczy to w szczególności usług, które są dostarczane do przedsiębiorstwa użytkownika przy oddelegowaniu, zatrudnianiu i szkoleniu pracowników tymczasowych.

Przy takim zatrudnieniu agencja nie może żądać wypłaty za pracowników.

Najważniejsze duńskie organizacje

Główne duńskie organizacje mogą dostarczyć informacje na temat treści umów zbiorowych, w tym kluczowych kwestii, takich jak wynagrodzenia, itp.

Duńska Konfederacją Pracodawców (DA)

Główna organizacja zrzeszająca 14 organizacji pracodawców sektora prywatnego w obrębie przemysłu, handlu, transportu, usług i budownictwie.
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

 

Duńska Konfederacja Związków Zawodowych (FH)

Główna organizacja zrzeszająca związków i kartele. Reprezentuje 1,4 miliona członków z różnych dziedzin zawodowych.
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Masz pytania?

Kontakt do Departamentu zatrudnienia (Beskæftigelsesministeriet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki 8.30 - 16.00
Piątki 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00
bm@bm.dk