Zwrot grzywien RUT

Orzeczenie duńskiego Sądu Najwyższego o zwrocie grzywien zw. z RUT. Duński Urząd Inspekcji Pracy ponownie otwiera sprawy o naruszenie obowiązku zgłoszenia działalności do rejestru RUT, w których naruszenie to miało miejsce w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 24 czerwca 2019 r. włącznie. Oznacza to między innymi, że otrzymają Państwo zwrot grzywny wymierzonej za naruszenie obowiązku zgłoszenia do RUT.

Zagraniczni usługodawcy świadczący usługi w Danii zobowiązani są do zgłaszania wykonywanych prac oraz miejsca ich realizacji do Rejestru Usługodawców Zagranicznych RUT. Duński Urząd Inspekcji Pracy może kontrolować przestrzeganie obowiązku zgłoszenia prac do RUT oraz prowadzić nadzór warunków pracy.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 24 czerwca 2019 r. zgłoszone do rejestru dane adresowe były publicznie dostępne.

W wyroku z dnia 30 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy orzekł, że publiczne udostępnienie danych adresowych naruszało art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Orzeczenie zostało uzasadnione tym, iż publiczna dostępność tych danych stanowiła dla usługodawców zagranicznych ograniczenie wykraczające poza to, co było niezbędne do realizacji celu rejestru RUT.

Fakt, że ograniczenie to było sprzeczne z art. 56 prawa unijnego oraz że zagraniczni usługodawcy nie mieli możliwości dokonania prawidłowego zgłoszenia do RUT bez podania przedmiotowych danych adresowych, skłonił Sąd Najwyższy do zwolnienia zagranicznych usługodawców z odpowiedzialności karnej.

Orzeczenie Sądu Najwyższego ma charakter precedensowy, w związku z czym Urząd Inspekcji Pracy ponownie otworzy sprawy o naruszenie obowiązku zgłoszenia do rejestru RUT, które w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 24 czerwca 2019 r. włącznie zakończyły się wymierzeniem administracyjnej grzywny.

Zwracamy uwagę, że od 25 czerwca 2019 r. przepisy dotyczące obowiązku zgłaszania działalności do rejestru RUT są zgodne z prawem unijnym, ponieważ informacja o miejscu dostawy nie jest już dostępna publicznie. W związku z tym zagraniczni usługodawcy, którzy świadczą usługi w Danii, nadal są zobowiązani do zgłaszania swojej działalności do rejestru RUT.

Urząd Inspekcji Pracy skontaktuje się z Państwem lub Państwa przedsiębiorstwem

Jeśli w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 24 czerwca 2019 r. włącznie Państwo lub Państwa przedsiębiorstwo przyjęliście od Urzędu Inspekcji Pracy grzywnę administracyjną za naruszenie obowiązku zgłoszenia swojej działalności do rejestru RUT, otrzymacie Państwo nowe orzeczenie o umorzeniu przedmiotowej sprawy i anulowaniu bądź zwrocie grzywny.

W niektórych przypadkach Urząd zwróci się też do Państwa pocztą elektroniczną z prośbą o przesłanie danych adresowych. Znajomość tych danych pozwoli Urzędowi na przesłanie Państwu nowego orzeczenia w bezpieczny sposób.

Po otrzymaniu nowego orzeczenia zostaną Państwo dodatkowo poproszeni o podanie Urzędowi Inspekcji Pracy danych swojego rachunku bankowego (jeśli przysługuje Państwu lub Państwa przedsiębiorstwu zwrot pieniędzy). Zwrotem zapłaconych grzywien zajmuje się Urząd Administracji Państwowej.

Kiedy nastąpi zwrot środków?

Urząd Inspekcji Pracy dołoży wszelkich starań, aby sprawnie rozwiązać zaistniałą sytuację, jednak z uwagi na liczbę spraw, ich wiek oraz fakt, że dotyczą przedsiębiorstw zagranicznych, przetworzenie wszystkich przypadków wymaga pewnego czasu. Istnieje na przykład konieczność sprawdzania, czy strony spraw wciąż mają te same dane kontaktowe i czy nadal istnieją, tj. czy przedsiębiorstwo nie zostało zamknięte.

W większości przypadków zwrotu zapłaconych grzywien można jednak oczekiwać w trakcie 2021 roku.

Sprawy, w których zapadł wyrok lub w których grzywna została wymierzona przez policję, zamiast Urzędu Inspekcji Pracy podejmie ponownie właśnie policja.

Masz pytania?

Kontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk