Twoje prawa jako pracownika oddelegowanego do pracy zagranicą

Jeśli jesteś oddelegowany do pracy w Danii, a pracodawca jest firmą zagraniczną, która czasowo świadczy usługi w Danii, jesteś objęty Ustawą o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą.

Jako pracownik oddelegowany masz prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy na takich samych zasadach, jak pracownicy duńscy. Jesteś również objęty duńskimi przepisami dotyczącymi równego traktowania i wynagrodzenia, dyskryminacji oraz niektórych przepisów dotyczących czasu pracy. Jeśli chodzi o prawo do urlopu, jesteś zasadniczo objęty przepisami regulującymi urlop w Twoim kraju macierzystym, ale masz zagwarantowane minimalne zasady określone przez duńską Ustawę Urlopową.

Kim jest oddelegowany pracownik? I co oznacza oddelegowanie?

Pracownik oddelegowany jest to pracownik, który zwykle pracuje w innym kraju, i który został wysłany do Danii do pracy na czas określony.

Zagraniczna firma oddelegowuje pracowników do Danii w następujących sytuacjach:

  • Firma wysyła pracownika do Danii w celu świadczenia usług dla odbiorcy w Danii, na przykład firmy lub osoby prywatnej.
  • Firma posiada agencję pracy tymczasowej lub podobne możliwości do wynajęcia swojego pracownika przedsiębiorstwu użytkownika do pracy w Danii.
  • Firma wysyła pracownika do Danii do pracy dla firmy, która jest częścią tej samej grupy kapitałowej lub w podobny sposób jest powiązana z firmą delegującą.

Warunkiem podlegania przepisom Ustawy o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą jest istnienie stosunku pracy między pracownikiem a firmą, która oddelegowuje lub udostępnia firmie delegującej pracowników.

Kolejny warunek polega na tym, że firma delegująca pracowników ma faktyczną siedzibę w kraju macierzystym, to znaczy, że firma prowadzi znaczącą działalność w kraju macierzystym.

Delegowani kierowcy

Zasady dotyczące delegowania kierowców mają zastosowanie do kierowców, którzy są zatrudnieni przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym kraju UE. Gdy kierowca wykonuje kabotaż z towarami lub pasażerami, drogową część transportu kombinowanego lub niedwustronny transport międzynarodowy na terenie Danii, uznaje się, że kierowca jest oddelegowany do pracy w Danii.

Zasady dla kierowców delegowanych

Twoje prawa jako pracownika oddelegowanego do pracy zagranicą

Zgodnie z Ustawą o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą, pracownicy oddelegowani przez firmę zagraniczną do pracy w Danii podlegają następującym przepisom:

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (wersja angielska)Ustawa o bezpieczeństwie na morzu (tylko po duńsku)Ustawa o lotnictwie (tylko po duńsku)Ustawa o równym traktowaniu (wersja angielska)Ustawa o równości wynagrodzeń (tylko po duńsku)Ustawa o dyskryminacji (tylko po duńsku)Ustawa o wynagrodzeniu pracowników, § 7 i § 9 ust. 1 (tylko po duńsku)Ustawa o statusie prawnym pracowników tymczasowych przy oddelegowaniu przez agencję pracy tymczasowej itp. (wersja angielska)Ustawa o wykonaniu niektórych części dyrektywy o czasie pracyNiektóre przepisy dotyczące urlopu (tylko po duńsku)Ustawa o niektórych warunkach pracy w rolnictwie itp. - § 5 i § 6Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą (tylko po duńsku)

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą chroni także pracowników przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę i zapewnia oddelegowanemu pracownikowi możliwość wniesienia w Danii sprawy do sądu w celu obrony praw pracowniczych.

Płaca minimalna?

W Danii nie ma ustawowej płacy minimalnej. Płace są ustalane przede wszystkim w układach zbiorowych. Dlatego zaleca się, aby firmy delegujące pracowników do Danii kontaktowały się z partnerami społeczno-gospodarczymi w celu uzyskania informacji na temat warunków płacowych. 

Kierowcy delegowani, którzy są zatrudnieni przez firmę transportową w innym kraju UE i wykonują jazdę w Danii, podlegają innym zasadom. Oznacza to między innymi, że w określonych przypadkach przysługuje im stawka minimalna.

Wynagrodzenie delegowanych kierowcówPłaca i czas pracy - pracownicy oddelegowani zagranicę

inne warunki

Delegowanie pracowników w rolnictwie itp. - wymóg warunku miesz-kaniowego

Jeżeli oddelegowany pracownik najemny świadczy pracę w rolnictwie lub prace do-mowe, a zakwaterowanie stanowi część jego wynagrodzenia, pracodawca ma obowią-zek zadbania o dobre i nowoczesne warunki mieszkaniowe oraz zapewnienia pracow-nikowi najemnemu czystej pościeli i ręczników.

Pracodawca ma również obowiązek opłacenia ubezpieczenia mienia ruchomego pra-cownika najemnego w wysokości odpowiadającej zwykłemu ubezpieczeniu gospodar-stwa domowego.

Delegowanie pracowników umysłowych

Jeżeli oddelegowany pracownik najemny świadczy pracę umysłową, pracodawca ma obowiązek pokryć ewentualne koszty podróży i pobytu na terytorium Danii. Zasada ta obowiązuje, jeżeli pracownik wysyłany jest ze stałego miejsca pracy w Danii do świ-adczenia tymczasowej pracy w innym miejscu. Przez pracę umysłową rozumie się ty-powe prace w handlu i sprzedaży oraz prace biurowe.

Delegowanie długoterminowe

Jeżeli pracownik został oddelegowany do Danii na okres przekraczający 12 miesięcy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi najemnemu szereg dodatkowych warunków i praw, które obowiązują dla świadczących pracę w Da-nii.

Pracodawca może wydłużyć ten okres do 18 miesięcy, zanim dalsze warunki i prawa będą mogły znaleźć zastosowanie.

Pozostałe przepisy, które mogą znaleźć zastosowanie, gdy pracownik najemny zostanie oddelegowany na okres ponad 12 lub 18 miesięcy to:

Ustawa o niepełnym wymiarze czasu pracy

Ustawa zapewnia, że nie wystąpi nieuzasadnione nierówne traktowa-nie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w stosun-ku do osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto ustawa ta ma na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Ustawa o niepełnym wymiarze czasu pracy

Ustawa o zatrudnieniu na czas określony

Ustawa zawiera przepisy, które mają polepszyć jakość zatrudnienia na czas określony.
Ustawa o zatrudnieniu na czas określony

Niektóre przepisy ustawy o pracownikach umysłowych

Ustawa określa warunki i zasady dotyczące warunków zatrudnienia pracowników umysłowych np. dotyczące wynagrodzenia za czas nie-zdolności do pracy wskutek choroby (§ 5) lub prawa do organizowa-nia się i rokowań z pracodawcą (§ 10).
Niektóre przepisy ustawy o pracownikach umysłowych

Ustawa o wykorzystaniu dokumentacji medycznej na rynku pracy

Ustawa zapewnia, że pracodawca nie wykorzysta dokumen-tacji me-dycznej pracownika w celu ograniczenia możli-wości pracownika otrzymania lub utrzymania stanowiska pracy.
Ustawa o wykorzystaniu dokumentacji medycznej na rynku pracy

Ustawa o prawie do nieobecności ze szczególnych przyczyn rodzinnych

Ustawa zapewnia pracownikom prawo do nieobecności w pracy ze względu na szczególne przyczyny rodzinne, między innymi w razie choroby lub wypadku.
Ustawa o prawie do nieobecności ze szczególnych przyczyn rodzinnych.

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą gwarantuje Twoje prawa

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą wdraża dyrektywę UE o delegowaniu pracowników. Dyrektywa ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji, a także zapewnienie przestrzegania praw pracowniczych przy oddelegowaniu pracowników do innego kraju członkowskiego.

Dyrektywa zapewnia, że pracownicy oddelegowani do kraju, który jest członkiem UE lub EOG, mają zapewniony szereg warunków pracy obowiązujących w kraju, do którego są oddelegowani.

Ustawa o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą wdraża ponadto dyrektywę UE o egzekwowaniu przepisów wykonawczych. Dyrektywa o egzekwowaniu przepisów wykonawczych ma na celu zapewnienie lepszego egzekwowania praw zawartych w Ustawie o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą i zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów.

Kraje UE i EOG

Azory
Baleary
Belgia
Bułgaria
Ceuta
Cypr (część południowa)
Dania
Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana

Hebrydy
Irlandia
Islandia
Isle of Wight
Włochy
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Niderlandy
Norwegia
Polska

Portugalia
Reunion
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Wielka Brytania i Irlandia Północna
Szwecja
Czechy
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie 

Masz pytania?

ontakt do Duńskiej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet)


Godziny otwarcia
Poniedziałki - Wtorki: 8 - 15
Piątki: 8 - 14

+45 70 12 12 88
Naciśnij na 9 dla uzyskania pomocy w języku angielskim
at@at.dk

Najważniejsze duńskie organizacje

Duńska Konfederacją Pracodawców (DA)
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

Duńska Konfederacja Związków Zawodowych (FH)
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk