Skip main menu

Užsienio įmonių kontrolė

Darbo Inspekcija kontroliuoja visas Danijoje veiklą vykdančias įmones. Čia rasite atsakymus, kaip vyksta inspekcijos apsilankymas ir kokius įgaliojimus turi Darbo inspekcija.

Darbo inspekcija – tai Danijos darbuotojų sveikatos ir darbo saugos valdžios institucija, siekianti užtikrinti saugias darbo sąlygas visose Danijos įmonėse. Šio tikslo siekiama kontroliuojant bei konsultuojant įmones, darbo saugos klausimais.

Danijoje siekiama užkirsti kelią darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problemoms bei, bendradarbiaujant darbdaviams ir darbuotojams, jas spręsti. Tačiau už darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymąsi atsakingas darbdavys.

Kaip vyksta inspekcijos apsilankymas? 

Darbo inspekcija kontroliuoja įmones, savo vykdančias veiklą Danijoje; ji inspektuoja daniškas ir užsienio bendroves. Priežiūra vykdoma nuolat, vadovaujantis Danijos darbuotojų sveikatos ir darbo saugos įstatymu. Darbo inspekcijos inspektoriai vyksta į įmones ir tikrina ar laikomasi darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Jie vertina, pvz., ergonomiką, triukšmą, ir vertina nelaimingų atsitikimų darbe riziką.

Darbo inspekcija taip pat tikrina, ar užsienio bendrovės pateikė pranešimus Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) ir ar juose nurodyta informacija teisinga.

Darbo inspekcijos darbuotojai dažniausiai tikrina įmones, jų neįspėję iš anksto.

Danijoje darbo užmokestis ir darbo sąlygos yra nustatomos kolektyvinėse sutartyse, todėl šių sričių darbo inspekcija netikrina.

Darbo inspekcijos sprendimai ir nurodymai

Jeigu Darbo inspekcija per patikrinimą konstatuoja, jog įmonė nepaiso įstatymo reikalavimų, ji nurodo bendrovei užtikrinti, kad įstatymo būtų laikomasi.

Ypatingais atvejais Darbo inspekcija gali uždrausti tęsti darbus tol, kol bus išspręsta darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problema. Darbo inspekcija, nustačiusi, kad nesilaikoma aiškių ir visiems žinomų taisyklių, gali skirti įmonei baudą.

Darbo inspekcija gali pakartotinai atvykti į įmonę ir patikrinti ar įmonė įvykdė jai duotus nurodymus.

Patikrinimo metu stengiamasi paaiškinti ir pakonsultuoti, užtikrinant, kad įmonė suprastų, kodėl Darbo inspekcija vertina, jog joje įmonėje nesilaikoma darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių, ir ką reikia daryti toliau, sprendžiant šio pobūdžio problemas.

Darbo inspekcijos padaliniai

Darbo inspekcijos padaliniai yra įsteigti trijuose regioniniuose centruose Kopenhagoje, Koldinge ir Hadstene. Darbo inspekcijoje dirba inspektoriai turintys kompetenciją tam tikrose srityse, pavyzdžiui, pastatų statybos, žemdirbystės, maisto produktų ir valymo paslaugų srityse.

Informacinė medžiaga kitomis kalbomis

Darbo inspekcijos informacijos kitomis kalbomis apžvalga

Any questions?

Contact Arbejdstilsynet
The Danish Working Environment Authority (WEA)

Phone hours
Monday - Thursday: 8 - 15
Friday: 8 - 14

+45 70 12 12 88

Press 9 for English

at@at.dk

Last updated: 08-07-2024