Spring over hovedmenu

Płaca i czas pracy dla pracowników oddelegowanych

Na duńskim rynku pracy czas pracy i wynagrodzenie regulowane są przede wszystkim w drodze układów zbiorowych lub indywidualnych umów o pracę między pracodawcami i pracownikami. Istnieją jednak przepisy dotyczące między innymi maksymalnego tygodniowego czasu pracy i okresów odpoczynku.

Zagraniczne firmy mogą zgłosić się do partnerów społecznych w celu uzyskania informacji na temat wynagrodzeń dla kluczowych obszarów układów zbiorowych lub indywidualnych umów.

Firmy mogą w ten sposób zorientować się w umowach regulujących pracę, którą wykonuje firma i uzyskać wgląd w warunki płacowe, którym firma ta podlega.

Nie ma wymogu prawnego, aby firmy, które świadczą usługi w Danii, zawierały układy zbiorowe lub indywidualne umowy. Jednak zarówno firmy duńskie jak i zagraniczne mogą zetknąć się z roszczeniem związku zawodowego na rzecz zawarcia układu zbiorowego. Związek może też w celu osiągnięcia układu zbiorowego wykorzystać akcję protestacyjną.

Czytaj więcej na temat zawierania układów zbiorowych

Warunki wynagrodzenia

W Danii nie istnieje ustawowa płaca minimalna. Wynagrodzenia są zwykle uzgadniane w umowach zbiorowych dla poszczególnych rodzajów prac.

W przypadku niektórych rodzajów prac, wynagrodzenie wynika z kwoty, którą pracownicy otrzymują za np. przepracowaną godzinę. W innych obszarach płace są uzgadniane w inny sposób, na przykład, gdy wynagrodzenie określone w umowie jest wynagrodzeniem akordowym, jednostkowym itp.

W niektórych umowach mogą istnieć przepisy mówiące, że wynagrodzenie powinno zawierać osobiście wynegocjowany dodatek do stawki minimalnej lub że płacę ustala się w drodze negocjacji w firmie. Całkowity koszt wynagrodzenia jest często wyższy niż stawka godzinowa z powodu innych świadczeń.

We wszystkich przypadkach, firma może uzyskać przegląd płac w danej branży poprzez wgląd w układy zbiorowe i wszelkie załączniki.

Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Fundusz Społeczny dla pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą

Oddelegowani pracownicy, którzy są objęci układem zbiorowym, mogą w niektórych przypadkach, jeśli nie mogą uzyskać wynagrodzenia od swojego pracodawcy, otrzymać pomoc od Funduszu Społecznego dla Pracowników Oddelegowanych do Pracy Zagranicą (Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede).

Czytaj więcej o Funduszu Społecznego dla Pracowników Oddelegowanych do Pracy Zagranicą

Porozumienia w sprawie czasu pracy

Co do zasady, czas pracy jest w Danii określony w umowie, a w większości branż, tygodniowy czas pracy wynosi do 37 godzin. Ma to wpływ na wiele obszarów, w których nie istnieje układ zbiorowy.

Ponadto dla pracowników powyżej 18-go roku życia, czas pracy wyznacza dyrektywa UE:

  • Dzienny okres odpoczynku trwa co najmniej 11 kolejnych godzin
  • Przerwa przy dniu pracy wynoszącym ponad 6 godzin. Długość przerwy zależy od jej celów, np przerwa na posiłek
  • Jeden dzień wolny w tygodniu, który będzie przedłużeniem dziennego okresu wypoczynku. Nie może być więcej niż sześć dni pomiędzy dwoma dniami odpoczynku
  • Tydzień pracy wynosi maksymalnie 48 godzin średnio, łącznie z godzinami nadliczbowymi
  • Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej, nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę.

Obowiązek dyspozycyjności wobec pracodawcy

Jeśli pracownik ma obowiązek być do dyspozycji pracodawcy, znaczenie ma to, czy pracownik musi być do dyspozycji w miejscu pracy lub poza miejscem pracy:

Jeżeli pracownik jest do dyspozycji w miejscu pracy, nie ma mowy o okresach odpoczynku (odpoczynek dobowy)

Jeżeli pracownik jest do dyspozycji poza miejscem pracy, na przykład w swoim domu, mówi się o okresach odpoczynku, gdy nie jest wykonywana praca.

Dopuszczalne odstępstwa od przepisów

Odstępstwa od przepisów dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego są dopuszczalne w sytuacji pracy w rolnictwie i przy opiece nad ludźmi, zwierzętami i roślinami. Dobowy odpoczynek od pracy w rolnictwie może być na przykład zmniejszony do 8 godzin przez 30 dni w roku, a jeden dzień wolny od pracy w tygodniu może być albo przesunięty na dzień następny albo przełożony na inny termin.

Przepisy dotyczące odpoczynku dobowego i tygodniowego dnia wolnego nie mają zastosowania do:

  • Pracy w prywatnym gospodarstwie domowym pracodawcy
  • Niektórych rodzajów pracy w transporcie drogowym.

Dla pracowników poniżej 18 roku życia i pracy z załadunkiem i rozładunkiem obowiązują specjalne przepisy.

Czytaj więcej o głównych duńskich organizacjach

Główne duńskie organizacje mogą dostarczyć informacje na temat treści umów zbiorowych, w tym kluczowych kwestii, takich jak wynagrodzenia, itp.

Duńska Konfederacją Pracodawców (DA)

Główna organizacja zrzeszająca 14 organizacji pracodawców sektora prywatnego w obrębie przemysłu, handlu, transportu, usług i budownictwie.
Telefon: +45 33 38 90 00
E-mail: da@da.dk

 

Duńska Konfederacja Związków Zawodowych (FH)

Główna organizacja zrzeszająca związków i kartele. Reprezentuje 1,4 miliona członków z różnych dziedzin zawodowych.
Telefon: +45 35 24 60 00
E-mail: fh@fho.dk

Masz pytania?

Kontakt do Departamentu zatrudnienia (Beskæftigelsesministeriet)
Godziny otwarcia
Poniedziałki - wtorki 8.30 - 16.00
Piątki 8.30 - 15.30

+45 72 20 50 00
bm@bm.dk